Sats­ning på sop­rum ut­an stank

Vi i Väsby - - Nyheter -

Soprum­met har även fått en fin fond­vägg, med blom­mor, för att ska­pa bätt­re stäm­ning­en.

Testet med de lukt­fria soprum­men kom­mer även att an­vän­das i Mes­sing­en. Där­ef­ter ut­vär­de­ras sats­ning­en och om ut­fal­let blir bra kom­mer fler lo­ka­la sop­rum, i Väs­by­hems be­stånd, att få eg­na bi­o­lo­gis­ka sop­du­schar.

– Re­dan nu kan man mär­ka att det luk­tar re­na­re och jäm­för man med and­ra sop­rum så luk­tar det klart bätt­re här, sä­ger Dick Bjäl­kestrand.

– Hit­tills har det ba­ra va­rit po­si­ti­va re­ak­tio­ner. Jag tror det­ta kan bli bra och för­hopp­nings­vis kan vi gö­ra det­ta på fle­ra stäl­len. Erik, som bott tolv år i Präst­gårds­mar­ken, är nöjd med att hans sop­rum är det förs­ta i sitt slag i Väs­by.

– Det var fräscht in­nan med, men det är bätt­re nu såklart. Det känns kul att vi blev ut­val­da att tes­ta och vårt sop­rum är nog det bäs­ta, och frä­schas­te, jag sett hit­tills i mitt liv, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.