Kan M bac­ka upp si­na ord om Kvin­no­jou­ren?

Vi i Väsby - - Tyck Om! -

Sop­hie Eriks­son ut­ta­lar stöd till Kvin­no­jou­ren i Vi Väs­by 29/12. Men är det ba­ra fi­na ord ut­an hand­ling bakom? Det finns inga peng­ar för sats­ning­ar i bud­ge­ten som den mo­de­rat­led­da ko­a­li­tio­nen klub­bat ige­nom.

För Väns­ter­par­ti­et var stöd till Kvin­no­jou­ren en pri­o­ri­te­rad frå­ga när vi till­träd­de som en del av ma­jo­ri­te­ten 2014. Vi öka­de stö­det till 700 000 kro­nor per år och skrev ett lång­sik­tigt så kal­lat IOP- av­tal med Kvin­no­jou­ren Kla­ra. Vi har även sjö­satt lik­nan­de stöd och av­tal med Väs­by tjej­jour.

Av­ta­let med Kvin­no­jou­ren lö­per ut 2019. Det ska na­tur­ligt­vis för­läng­as då sam­ar­be­tet med kom­mu­nen fun­ge­rat ut­märkt och de är en otro­ligt vik­tig kom­ple­ment till kom­mu­nens an­svar. I den röd­grö­na bud­ge­ten la­de vi där­för yt­ter­li­ga­re 1 mil­jon till stöd för kvin­no- och tjej­jour.

Nå­gon så­dan mot­sva­ran­de för­stärk­ning finns in­te i Väs­by­al­li­an­sens bud­get. In­sän­da­rens fi­na ord kling­ar då li­te falskt. Hop­pas ni rät­tar till det in­för näs­ta år och då verk­li­gen vi­sar att ni sät­ter kraft bakom or­den ge­nom att till­fö­ra mer peng­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.