Hus­hål­la med re­sur­ser?

Vi i Väsby - - Tyck Om! -

i min hand tid­ning­en ”Hej Väs­by”, ut­gi­ven av Upp­lands Väs­by kom­mun. På förs­ta text­si­dan finns en ar­ti­kel där mo­de­ra­ten Os­kar We­in­mar, ord­fö­ran­de i kom­mun­sty­rel­sen ef­ter va­let, sä­ger: ”Min upp­gift som för­tro­en­de­vald är att hus­hål­la med re­sur­ser­na”.

Tän­ker då på ett av de förs­ta be­slu­ten som han och den nya kom­mun­led­ning­en fat­ta­de var att hö­ja kom­mu­nal­rå­dens lö­ner med 34 pro­cent, el­ler cir­ka 10 000 kro­nor.

Är det det­ta Os­kar We­in­mar me­nar med att ”hus­hål­la med re­sur­ser­na?”

To­talt kos­tar den lö­ne­höj­ning­en på ett år cir­ka 600700 000 kro­nor – ha­de man in­te kun­nat hus­hål­la med de peng­ar­na på ett för kom­mu­nens in­vå­na­re på ett bätt­re sätt?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.