Ini­ti­a­ti­vet bra men me­to­den kan ifrå­ga­sät­tas

Vi i Väsby - - Tyck Om! -

kom­pen­se­ra Väs­by Hoc­key för stru­let med ishal­len är väl­digt bra. Men me­to­den kan verk­li­gen ifrå­ga­sät­tas. Det är snålt att läm­pa över än­nu en bör­da på hoc­key­klub­ben ge­nom att be­ta­la ef­ter an­ta­let åskå­da­re.

Man rik­tigt ser hur kom­mun­pam­par­na gnug­gar hän­der­na av för­tjus­ning om åskå­da­ran­ta­let un­der­sti­ger 1000, för då räd­dar man tu­sen­lap­par som kan an­vän­das på ett bätt­re sätt, till ex­em­pel till att fyl­la kom­mun­sty­rel­sens lö­ne­ku­vert yt­ter­li­ga­re.

Ef­tersom kom­mu­nen har råd att spen­de­ra 200 000 kro­nor bor­de man ge klub­ben he­la sum­man di­rekt ut­an in­skränk­ning. Själ­va idén med fritt in­trä­de för att loc­ka åskå­da­re är än­då bra. Men då kun­de man i stäl­let ha ut­gått från det pu­blik­snitt som Väs­by har, 450–500, och ut­i­från det ta­let be- ta­la en viss sum­ma per ex­tra åskå­da­re, utö­ver de 200 000 kro­nor­na.

Då kan det i och för sig kos­ta li­te mer än ga­ran­ti­sum­man, men ef­tersom kom­mu­nen är skyl­dig till ett dub­belt så stort eko­no­miskt bort­fall, skul­le det kän­nas be­tyd­ligt bätt­re för klub­ben och fram­för allt he­der­sam­ma­re för de som är skyl­di­ga till elän­det med ishal­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.