Kän­da pu­bar blir av med al­ko­hol­till­stånd

Åt­skil­li­ga över­trä­del­ser av al­ko­hol­la­gen – och de kan in­te skyl­las på slarv, me­nar so­ci­al­tjäns­ten. Nu har två av den po­pu­lä­ra ked­jans pu­bar bli­vit av med ser­ve­rings­till­stån­det.

Vi i Vasastan - - SIDAN 1 - Christof­fer Röstlund Jons­son christof­fer.rost­[email protected]­rekt­press.se

Ett ovan­ligt fall med många all­var­li­ga över­trä­del­ser av al­ko­hol­la­gen. Och det är ing­et slarv, ut­an med­vet­na oe­gent­lig­he­ter.

Så be­skri­ver en tjäns­te­man på till­stånds­en­he­ten den re­di­ga rö­ran kring Pa­no­grup­pen AB, som äger pub­ked­jan Monks.

So­ci­al­nämn­dens t i l l - stånds­ut­skott har nu be­slu­tat att dra till­ba­ka ser­ve­rings­till­stån­det för pu­bar­na Monks café på Wal­ling­a­tan samt Monks por­ter house på Munk­bron. Kro­gen på Wal­ling­a­tan är en så kal­lad bryg­ge­ri­pub då där även till­ver­kas öl. En­ligt käl­lor till tid­ning­en häng­er ock­så till­stån­det för Monks Ame­ri­can bar, på Sveva­vä­gen, väl­digt löst.

”In­te tro­vär­di­ga”

En­ligt ut­red­ning­en är Pa­no­grup­pens för­kla­ring­ar till allt det här ”in­te tro­vär­di­ga”, ut­an ”vi­sar på bris­ter i för­stå­el­se av de reg­ler som finns kring sköt­sam­het en­ligt al­ko­hol­la­gen”.

Den tjäns­te­mans om Vi i Va­sas­tan har pra­tat med sä­ger att hen in­te sett nå­got lik­nan­de på 15 år, och övertram­pen är så all­var­li­ga att ing­et an­nat kan kom­ma på frå­gan ä nattser­ve­rings till­stån­det åter­kal­las. Vil­ket nu skett.

Webb­plats stängd

Pa­no­grup­pens hu­vud­ä­ga­re har av­böjt al­la kom­men­ta­rer och vill in­te sä­ga vad som hän­der med Monks café och Monks por­ter house nu. Webb­plat­sen monksca­fe.se har dock ploc­kats ner.

Bryg­gan­det av starköl och gros­sist­han­deln på Monks café på­ver­kas in­te av det här i dags­lä­get, då så­dant han­te­ras av skat­te­ver­ket och in­te so­ci­al­tjäns­ten.

FO­TO: ERIK SIMANDER

STÄNGT. Monks por­ter house i Gam­la stan har stängt för re­no­ve­ring, en­ligt skyl­ten på dör­ren. Men pu­ben har bli­vit av med al­ko­hol­till­stån­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.