Viss­te du att vi är störst i mo­bi­len?

Vi i Vasastan - - HEJ VASASTAN -

Den här tid­ning­en ger dig lo­ka­la ny­he­ter från din stads­del en gång i vec­kan. Av­slö­jan­den, nya bygg­pla­ner, snacki­sar och kro­göpp­ning­ar – allt har sin plats här. Men li­vet i Stock­holm på­går ju he­la ti­den och då har en pap­pers­tid­ning som kom­mer en gång i vec­kan vis­sa be­gräns­ning­ar. Det­ta blir än­nu tyd­li­ga­re om man tän­ker på att många av Stock­holms stads­de­lar är li­ka sto­ra, el­ler stör­re än, många kom­mu­ner ute i lan­det. Där finns i fle­ra fall bå­de en och två och i vis­sa fall tre lo­ka­la pap­pers­tid­ning­ar som ges ut var­je dag. Tur då att Stock­hol­mDi­rekt finns. På Stock­hol­mDi­rekt ger vi dig lo­ka­la ny­he­ter var­je dag. Här är den ul­ti­ma­ta plat­sen för dig som in­te vill mis­sa va­re sig stort el­ler smått från det uni­ver­sum som är Stock­holm.

Ge­nom Stock­hol­mDi­rekt är vi störst i Stock­holm på lo­ka­la ny­he­ter på webben! Och fles­ta lä­sar­na tar del av vårt ma­te­ri­al i mo­bi­len.

Bäst är upp­le­vel­sen i vår app, som gör det enkla­re än nå­gon­sin att hål­la koll på vad som hän­der var­je dag.

Med ap­pen Stock­hol­mDi­rekt får du en­kelt till­gång till allt det vi be­rät­tar – när du vill. Här kan du väl­ja att föl­ja just din lo­kal­tid­ning el­ler att lä­sa ny­he­ter från he­la Stock­holm. Här hit­tar du ock­så de­battar­tik­lar, krö­ni­kor och fil­mer.

Via ap­pen får du dess­utom lo­ka­la push­no­ti­ser som ger dig det det se­nas­te, pre­cis när det hän­der!

Men ut­an er lä­sa­re vo­re vi ingen­ting. Fort­sätt att ge oss ros, ris och tips så blir vi än­nu li­te bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.