Po­li­ti­ker för­sö­ker gö­ra Stu­re­plan till en val­frå­ga

Vi i Vasastan - - VASASTAN - Mim­mi Ep­ste­in

Pla­ner­na för Stu­re­kvar­te­ret har skic­kats till­ba­ka till rit­bor­det. Be­slu­tet får kri­tik från fas­tig­hets­ä­ga­rens pro­jekt­le­da­re som me­nar att po­li­ti­ker­na ”läm­nar dem ut­an kom­pass”.

I fy­ra år har fas­tig­hets­ä­ga­ren och sta­den ar­be­tat med Stu­re­proj e k t e t t i l l s a mmans. Char­lot­ta Rosén på TAM Group, fas­tig­hets­ä­ga­rens pro­jekt­le­da­re för Stu­re­kvar­te­ret, är in­te nöjd med för­ra vec­kans åter­re­mit­te­ring av pla­ner­na.

– Vi läm­nas nu ut­an kom­pass. Vi vet in­te vad po­li­ti­ker­na vill. Vi er­bju­der mins­ka­de riv­ning­ar men kom­mer än­då in­te vi­da­re. Nu för­sö­ker de gö­ra det här till en val­frå­ga. De mind­re par­ti­er­na, bå­de i op­po­si­tion och ma­jo- ri­tet, är gans­ka röst­star­ka, sä­ger Char­lot­ta Rosén, och fort­sät­ter:

– Vi fö­reslog till ex­em­pel att man skul­le de­la upp de­talj­pla­nen så att man kun­de bör­ja byg­ga den söd­ra delen, med kopp­ling­en till tun­nel­ba­nan, först. Men det blev nej. Vi har ock­så till­fört fler bo­stä­der en­ligt po­li­ti­ker­nas öns­kan. Det är trå­kigt att se ut­veck­ling­en av nya kon­tor, jobb och bo­stä­der hål­las till­ba­ka för att la­ga val­fläsk.

Mås­te ar­be­tas om

Stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Ro­ger Mo­gert (S) för­står att åter­re­mis­sen väc­ker käns­lor men hål­ler fast vid att för­sla­get mås­te ar­be­tas om för att bli bra. Bland an­nat vill par­ti­et be­va­ra 1980-tals­hu­set mot Hum­le­gårds­ga­tan.

– Jag tyc­ker att det är li­te väl långt till va­let för att bör­ja pra­ta om det. Stads­bygg­nads­frå­gor gör sig säl­lan bra som val­frå­gor ef­tersom det är mer kom­pli­ce­rat än ett ja el- ler ett nej. Se­dan för­står jag att be­slu­tet vi fat­ta­de in­te är det de vil­le ha, sä­ger Ro­ger Mo­gert (S).

Li­be­ra­ler­nas Björn Ljung ser gär­na att pla­ner­na för Stu­re­plan blir en val­frå­ga. Vid ett even­tu­ellt makt­skif­te skul­le Li­be­ra­ler­na kun­na få mer att sä­ga till om.

Otyd­ligt

Han rik­tar kri­tik mot för­ra vec­kans be­slut, men av en an­nan an­led­ning än fas­tig­hets­ä­gar­na.

– Jag tyc­ker att ma­jo­ri­te­ten är för otyd­li­ga. De skri­ver att man be­hö­ver se över och ta ett om­tag, men man mås­te va­ra mer tyd­lig och ex­akt med vad som får och in­te får gö­ras. Sam­ti­digt ser vi det­ta som en del­se­ger – ett steg i rätt rikt­ning, sä­ger Ljung (L).

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

FÖR­SLAG. I mar­mor­hal­lar­na fö­reslås i nu­va­ran­de för­slag en ny t-ba­ne­upp­gång och att glas­hu­set till väns­ter i bild rivs.

Char­lot­ta Rosén.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.