Nytt pro­jekt i gam­mal an­da

De har ing­en söm­nads­ut­bild­ning men har sytt se­dan de var barn. Nu job­bar ny­an­län­da skräd­da­re från Sy­ri­en i en ny söm­nads­a­tel­jé på Strand­vä­gen.

Vi i Vasastan - - STOCKHOLM - Mim­mi Ep­ste­in 073-600 69 10 mim­mi.ep­ste­[email protected]­rekt­press.se

Sha­kib Alo­to är 27 år och kom till Sve­ri­ge från Sy­ri­en för ett år se­dan. Han har ing­en te­o­re­tisk ut­bild­ning men har sytt se­dan han har el­va år. I Alep­po ha­de han en egen fa­brik.

– Jag gick i sko­lan tills jag var el­va, se­dan bör­ja­de jag ar­be­ta med att sy jeans på en fa­brik. Det skul­le jag kun­na gö­ra sam­ti­digt som jag blun­dar i dag, sä­ger Sha­kib Alo­to.

Ef­tersom han och kol­le­gan Ab­del­ha­na Mah­mod, som sytt se­dan han var 12 år, in­te har va­rit i Sve­ri­ge så länge och vi sak­nar tolk har vi li­te svårt att kom­mu­ni­ce­ra men Sha­kib be­rät­tar att han trivs med job­bet på Svenskt tenn och att al­la hjälps åt. På fa­bri­ken var det mer så att ”al­la gjor­de sitt” och de syd­de 2000 jeans per dag.

Prak­tik blir jobb

Nu prak­ti­se­rar Sha­kib Alo­to och Ab­del­ha­na Mah­mod i Svenskt tenns nya söm­nad­sa- tel­jé på Strand­vä­gen 57 och prak­ti­ken över­går se­na­re i an­ställ­ning. Där sys måt­tan­pas­sa­de kud­dar och gar­di­ner som spe­ci­al­be­ställs av kun­der i bu­ti­ken läng­re ner på sam­ma gata.

”Hau­te coutu­re-in­red­ning”

– Det här är li­te hau­te coutu­re-in­red­ning. Kans­ke vill man till ex­em­pel ha tof­sar på sin kud­de, sä­ger skräd­da­ren Andrea Bern­ström som le­der ar­be­tet.

På 1930- tal eter­bjöd Svenskt tenns grun­da­re Estrid Eric­son ar­ki­tek­ten Jo­sef Frank en fristad se­dan han flytt från na­zis­men i Ös­ter­ri­ke. De blev en stark duo och Jo­sef Frank har ri­tat många av Svenskt tenns möb­ler och tex­tili­er.

– Det här pro­jek­tet är i sam­ma an­da som Estrid Eric­son och en na­tur­lig fort­sätt­ning för oss. Det är ro­ligt att gå till job­bet, i bör­jan blir det myc­ket att för­sö­ka för­kla­ra och ges­ti­ku­le­ra ef­tersom vi in­te pra­tar sam­ma språk. Men Sha­kib och Ab­del­ha­na lär sig väl­digt fort.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

JOB­BAR IHOP. Ad­bel­ha­na Mah­mod, Andrea Bern­ström och Sha­kib Alo­to job­bar ihop på Svenskt tenns söm­nads­a­tel­jé.

ATEL­JÉ. Sha­kib Alo­to och Andrea Bern­ström möts vid sy­ma­ski­nen i Svenskt tenns atel­jé.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.