Hyr­lä­ra­re kos­tar allt mer

Kost­na­den har näs­ta för­dubb­lats, sam­ti­digt som kva­li­te­ten på hyr­vi­ka­ri­er sjun­ker.

Vi i Vasastan - - STOCKHOLM - Eli­na Lundberg

På tre år har kost­na­der­na för hyr­lä­ra­re näs­tan för­dubb­lats för sta­dens grund- och gym­na­sie­sko­lor. För­ra året gick när­ma­re 100 mil­jo­ner till be­man­nings­bo­la­gen, jäm­fört med 2013 då kost­na­den lan­da­de på 54 mil­jo­ner. Och no­tan för in­hyr­ning­en ser ut att bli än­nu saf­ti­ga­re i år.

Åt­ta av tio hyr per­so­nal

När sta­den frå­ga­de 19 av si­na grund­sko­lor sva­ra­de åt­ta av tio sko­lor att de hyr in per­so­nal. I prin­cip al­la har svårt att få tag i vi­ka­ri­er.

Kenth Bär­lin, sko­las­si­stent på Ei­ra­sko­lan på Kungs­hol­men, kom­mer in tju­go i sju till job­bet för att ja­ga vi­ka­ri­er.

För fem­ton år sen ha­de han en “gi­gan­tisk lis­ta” med folk att ringa. Nu har han ba­ra fy­ra “eg­na” vi­ka­ri­er som han hör av sig till först. Sen be­tar han av be­man­nings­bo­la­gen.

Den här fre­da­gen i november är det sju per­so­ner bor­ta och fy­ra vi­ka­ri­er in­ne, al­la in­hyr­da.

– Jag pra­tar med nå­got be­man­nings­fö­re­tag var­je dag. Jag kan få hål­la på fram till lunch för att hit­ta lös­ning­ar men ef­ter kloc­kan åt­ta är det of­tast inga vi­ka­ri­er kvar hos be­man­nings­bo­la­gen hel­ler. Ef­ter lun­chen bör­jar jag ja­ga vi­ka­ri­er till näs­ta dag, sä­ger Kenth Bär­lin.

Dy­ra­re än eg­na vi­ka­ri­er

I snitt sak­nar sta­dens sko­lor runt 400 pe­da­go­ger som är sju­ka var­je dag, en­ligt ut­bild­nings­för­valt­ning­en. I ti­der av stor lärar­brist gör det lä­get tufft ute på sko­lor­na. Att få in ut­bil­da­de lä­ra­re är i prin­cip omöj­ligt, en­ligt för­valt­ning­en och rek­to­rer.

För­u­tom att vi­ka­ri­e­jak­ten är tidsö­dan­de är det ock­så dy­ra­re f ör s ko­lor­na att tving­as hy­ra in per­so­nal, en­ligt Mar­ja Norr­stad, rek­tor på Kristi­ne­bergs­sko­lan.

– Ja, det är det ab­so­lut. Vi har eg­na vi­ka­ri­er men tving­as an­vän­da be­man­nings­bo­lag ock­så. Sär­skilt tufft är det un­der ok­to­ber, november och feb­ru­a­ri, sä­ger Mar­ja Norr­stad.

Att kost­na­den för in­hyr­ning drar iväg be­ror ock­så på att be­man­nings­fö­re­ta­gen har höjt si­na pri­ser de se­nas­te åren. Sam­ti­digt har vi­ka­ri­er­nas ut­bild­ningsni­vå sjun­kit, an­ser Jo­a­kim Go­de, rek­tor på Ei­ra­sko­lan, som tyc­ker att be­man­nings­bo­la­gen får allt svå­ra­re att le­ve­re­ra.

Läg­re kom­pe­tens

– Kom­pe­ten­sen blir läg­re i takt med att ut­bil­dad per­so­nal får fast jobb. De vi­ka­ri­er som finns kan väl­ja och vra­ka idag. Det är ing­en som vill ha någ­ra få tim­mar. De tar ba­ra hel­dags­jobb, sä­ger Jo­a­kim Go­de.

Hans kol­le­ga Kenth Bär­lin, som ring­er in folk, sä­ger att det gäl­ler att va­ra snabb på te­le­fo­nen.

– Ring­er man se­na­re på mor­go­nen kan det hän­da att man får va­ra nöjd om det kom­mer nå­gon med två ar­mar och två ben. Då kan man in­te räk­na med att de kan ta någ­ra elev­grup­per själ­va ut­an de kan få rast­vak­ta och sånt, sä­ger han.

Bil­den de­las av Lä­rar­nas riks­för­bunds di­strikts­ord­fö­ran­de Rag­nar Sjö­lan­der, som var­nar för att sko­lan kan ham­na i sam­ma lä­ge som vår­den och tving­as hy­ra in dyr sta­fett­per­so­nal av pri­va­ta bo­lag. Fac­ket an­ser att det skul­le bli bil­li­ga­re att ha en egen vi­ka­ri­e­för­med­ling där sta­den ock­så kan kva­li­tets­säk­ra per­so­na­len.

– I dag mås­te man för­li­ta sig på de ut­hy­ran­de fö­re­ta­gens be­döm­ning av kva­li­te­ten och där finns en hel del öv­rigt att öns­ka. Jag vill ha vi­ka­ri­er som kan hug­ga in och kö­ra och som in­te läm­nar en stor hög med pap­per el­ler fi­ler i nätverket till den sju­ka lä­ra­ren, sä­ger Rag­nar Sjö­lan­der.

Sko­lor­nas no­ta för hyr­lä­ra­re ske­nar när de gjort sig be­ro­en­de av be­man­nings­bo­lag. Sam­ti­digt som fö­re­ta­gen hö­jer pri­ser­na vitt­nar sko­lor om att kva­li­te­ten på hyr­vi­ka­ri­er sjun­ker.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

HY­RA IN. Ei­ra­sko­lan på Kungs­hol­men är en av många sko­lor som an­vän­der be­man­nings­fö­re­tag. Av de 19 grund­sko­lor som sta­den till­frå­gat upp­ger 70 pro­cent av sko­lor­na att de har en egen vi­ka­ri­e­lis­ta, 62 pro­cent att lä­ra­re hop­par in för varand­ra vid från­va­ro...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.