LY­SAN­DE UTSIKTER

In­flyt­ten i Ha­gas­ta­den har bör­jat.

Vi i Vasastan - - SIDAN 1 - Jo­hann Ber­nö­vall

Vän­tan har va­rit lång. För­hopp­ning­en om in­flytt­ning i sep­tem­ber blev till ok­to­ber och till slut november. Nu har Mi­kae­la Tham och hen­nes sam­bo Jo­nas Hög­dahl änt­li­gen fått till­trä­de till sin lä­gen­het i ett av de ny­bygg­da hu­sen i Ha­gas­ta­den.

– Det känns jät­te­kul. Vi tit­ta­de på fle­ra oli­ka om­rå­den när vi skul­le kö­pa lä­gen­het och fast­na­de för det här. Jag gil­lar verk­li­gen Va­sas­tan och he­la tän­ket kring det här hu- set med till ex­em­pel den mil­jö­vän­li­ga lös­ning­en med vär­men, sä­ger Mi­kae­la Tham och näm­ner även den fram­ti­da gu­la tun­nel­ba­ne­lin­jen samt Ci­ty­ba­nan som två and­ra skäl till flyt­ten.

Re­la­tion till stads­de­len

Re­la­tio­nen till Va­sas­tan kom­mer från hen­nes förs­ta tid i Stock­holm som ny­in­flyt­tad från hemsta­den Halm­stad. Den förs­ta ti­den i stor­sta­den till­bri­ga­des näm­li­gen i en an- dra­hands­hyrd lä­gen­het i stads­de­len.

– Re­dan då för sju år se­dan dröm­de jag om att en dag bo i min egen lä­gen­het i om­rå­det nå­gon gång. Ha­gas­ta­den känns verk­li­gen som en för­läng­ning av Va­sas­tan.

Många bal­kong­er

Att om­rå­det om­kring kom­mer va­ra en bygg­ar­bets­plats i många år till tyc­ker hon är helt okej. De förs­ta två må­na­der­na kom­mer va­ra av­gifts­fria då de­ras eget hus in­te är helt fär­dig­byggt och pa­ret sak­nar tills vi­da­re för­råds­ut­rym­men ef­ter en för­se­ning.

– Att se he­la om­rå­det växa fram ska bli ro­ligt, man får ac­cep­te­ra att det kom­mer va­ra li­te stör­nings­mo­ment i bör­jan, sä­ger Mi­kae­la Tham som från si­na fy­ra (!) bal­kong­er kan se byg­get av grann­hu­sen Nor­ra Tor­nen växa fram. Dess­utom syns fle­ra av Stock­holms land­mär­ken så som Glo­ben och Stads­hu­set. Att hon fått en walk-in clo­set ”på köpet” är ing­et som ska­dar.

– Jag är väl­digt mo­de­in­tres­se­rad. Nu kän­ner jag mig som Car­rie Brad­shaw i Sex and the ci­ty.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

IN­FLYTT. Någ­ra av de förs­ta in­vå­nar­na i Ha­gas­ta­den kom på plats i mån­dags. Två av dem är Mi­kae­la Tham och Jo­nas Hög­dahl.

UT­SIKT. Mi­kae­la Tham på en av de fy­ra bal­kong­er­na som hör till lä­gen­he­ten på ti­on­de vå­ning­en.

BYGGS. Hu­set är det vi­ta till väns­ter. Till hö­ger byggs ett av de Nor­ra Tor­nen.

PLATS. Mi­kae­la Tham har änt­li­gen fått sin walk-in clo­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.