Hös­ten 2017 är för­änd­ring­ens tid

Vi i Vasastan - - Hej Vasastan - EVELINA HERTZ Re­por­ter

Det är in­te in­ne på re­dak­tio­nen i min yr­kes­roll som jour­na­list som mi­na er­fa­ren­he­ter av #me­too har skett. Jag har tu­ren att job­ba med många kvin­nor och vet­ti­ga män. Men jag bac­kar al­la med­syst­rar som nu be­rät­tar vad de fått ut­stå av man­li­ga jour­na­list­kol­le­gor. Där­för var det själv­klart för mig i vec­kan att till­sam­mans med över 4 000 and­ra kvinn­li­ga och ic­ke­bi­nä­ra jour­na­lis­ter skri­va un­der upp­ro­pet #de­ad­li­ne.

En sak ska vi kom­ma ihåg när det gäl­ler sex­u­el­la tra­kas­se­ri­er och över­grepp. Det fö­re­kom­mer över­allt i sam­häl­let och det går in­te att sär­skil­ja för­ö­var­na ut­i­från ål­der, klass, et­ni­ci­tet, ut­bild­ningsni­vå, yr­ke, trev­lig­het el­ler nå­gon an­nan ka­te­go­ri.

Det finns ba­ra en sak som de har ge­men­samt. De är män. Och jag vet att jag mås­te läg­ga in en ”in­te al­la män” här. Men po­äng­en är att jag ock­så kan skri­va ”al­la kvin­nor”. För vi har al­la va­rit med om det­ta, i nå­gon mån. #Me­too har fått oss att bör­ja pra­ta med varand­ra och in­se att hän­del­ser som för­ut so­pats un­der mat­tan fak­tiskt in­te ska tys­tas el­ler ac­cep­te­ras.

Det räc­ker nu. Bransch ef­ter bransch, kvin­na ef­ter kvin­na, sä­ger stopp och läg­ger skam­men där den hör hem­ma.

Hös­ten 2017 är tid­punk­ten då för­änd­ring­en kom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.