Sta­den vill stop­pa KFUM:s hall

Vi i Vasastan - - Vasastan - Jo­hann Ber­nö­vall

KFUM har i fle­ra års tid upp­vak­tat sta­den för att få byg­ga en id­rotts­hall vid Wen­ner-Gren Cen­ter. Nu kan Vi i Va­sas­tan av­slö­ja att sta­den sä­ger nej. Sta­den vill byg­ga hal­len själ­va – och den blir in­te full­stor.

Det är ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret som i ett nytt för­slag till mar­kan­vis­ning för tom­ten sä­ger nej till att lå­ta en kom­mer­si­ell ak­tör byg­ga på plat­sen.

Utö­ver KFUM finns tre yt­ter­li­ga­re in­tres­sen­ter som al­la får nej: NCC, Ta­ge­hus Hol­ding/Atri­um Ljung­berg samt Sto­re­brand/SPP.

Sko­la i an­slut­ning

I stäl­let fö­re­slår kon­to­ret, ef­ter att ha dis­ku­te­rat sa­ken med ut­bild­nings­för­valt­ning­en och sta­dens eget bo­stads­bo­lag Skol­fas­tig­he­ter i Stock­holm AB, Si­sab, att upp­dra­get ska gå till just Si­sab. An­led­ning­en är att sta­den vill byg­ga en sko­la i an­slut­ning till id­rotts­hal­len.

”För att säk­ra sko­lans be­hov av id­rott­s­y­tor an­ser bå­de ut­bild­nings­för­valt­ning­en och Si­sab att den bäs­ta lös­ning­en är att Si­sab upp­för och äger den id­rotts­hall som ska upp­fö­ras in­om om­rå­det”, skri­ver ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret i sitt för­slag.

Det blir ing­en full­stor id­rotts­hall. För att det ska kun­na byg­gas en så­dan, som kan an­vän­das till an­nat än sko­lans be­hov, krävs att id­rotts­för­valt­ning­en av­sät­ter peng­ar och för till­fäl­let finns inga så­da­na.

”Ris­ke­rar lång­bänk”

Op­po­si­tions­bor­gar­rå­det An­na Kö­nig Jerl­myr ra­sar över beske­det.

– Id­rott­s­y­tor är ett un­der­skott i sta­den och fler så­da­na mås­te kom­ma till skott. Vi mås­te stå med öpp­na ar­mar när pri­va­ta och se­ri­ö­sa ak­tö­rer som KFUM i det här fal­let kom­mer med idéer, sä­ger An­na Kö­nig Jerl­myr.

Hon är dock in­te över­ras­kad över sta­dens in­ställ­ning.

– Det här är en ge­nom­gå­en­de trend från sta­dens si­da att man ska byg­ga och drif­ta allt själ­va, så jag har miss­tänkt det här he­la ti­den. Nu ris­ke­rar vi än­nu en lång­bänk, sä­ger hon.

Den slut­gil­ti­ga mar­kan­vis­ning­en be­räk­nas bli klar i bör­jan av 2018.

ARKIVFOTO: MAJA BRAND

SÄ­GER NEJ. Här är tom­ten där KFUM vill byg­ga en id­rotts­hall med fot­bolls­plan på ta­ket. Men sta­den sä­ger nej och vill i stäl­let byg­ga en mind­re hall själ­va.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.