Jepp – visst blev det snö­ka­os

Vi i Vasastan - - Stockholm - Cla­rence Fren­ker

Stock­holm mer el­ler mind­re lamslogs när snö­väd­ret drog in över sta­den i tis­dags. In­nerstads­bus­sar­na ställ­des in, bil­tra­fi­ken stod i prin­cip stil­la och bå­de gångoch cy­kel­ba­nor för­blev snötäck­ta till följd av för­se­nad och ute­bli­ven snöröj­ning.

Nu kom­men­te­rar Stockholms tra­fik­bor­gar­råd Da­ni­el Helldén (MP), som själv var en av al­la drab­ba­de stock­hol­ma­re, sta­dens in­sats.

– Ini­ti­alt på tis­dag för­mid­dag fun­ge­ra­de det in­te så bra. På fle­ra av de ga­tor jag har sett och fått rap­por­ter om har det va­rit re­na is­ba­nor. Själv pas­se­ra­de jag Munk­bron i mor­se. Där ha­de jag kun­nat ta fram skrid­skor­na. Det fanns in­te en chans att bus­sar­na skul­le kun­na kö­ra där, sä­ger Da­ni­el Helldén.

”In­te ac­cep­ta­belt”

Se­na­re un­der da­gen da­gen rik­ta­des kri­tik mot snöröj­ning­en i Stock­holm bå­de från all­män­het och po­li­tiskt håll. Op­po­si­tions­bor­gar­rå­det Ce­ci­lia Brinck (M) ef­ter­lys­te bland an­nat ett bätt­re samar- be­te mel­lan Stockholms stad och SL för att säk­ra buss­tra­fi­ken, och sa sam­ti­digt: ”Det är in­te ac­cep­ta­belt att he­la stan ska lamslås så fort det snö­ar”.

Nu krä­ver Da­ni­el Helldén själv svar på vad som gick fel.

– Vi tit­tar själv­klart på hur röj­ning­en gick. Var­je gång tra­fi­ken in­te fun­ge­rar föl­jer vi upp och ser vad som kan gö­ras bätt­re, sä­ger han.

– Vi hål­ler bland an­nat på att tit­ta om ent­re­pre­nö­rer­na kom igång i tid. Men i det här fal­let är det möj­ligt att snön kom för snabbt in­nan de kom igång. Det är själv­klart att stom­bus­sar­na in­te ska stop­pas som de gjor­de, sä­ger han, och fort­sät­ter:

– Jag ska nu ta en dis­kus­sion om huruvi­da man be­hö­ver va­ra snab­ba­re ute el­ler om det är nå­got an­nat som fal­le­rat och om man kan gö­ra nå­got åt det. Det kanske helt en­kelt ba­ra snö­a­de för myc­ket, sä­ger han.

Det finns i dag av­tal med ent­re­pre­nö­rer­na om att bör- ja snörö­ja vid fy­ra cen­ti­me­ters snödjup på de mest pri­o­ri­te­ra­de ga­tor­na. Ef­ter för­ra årets snö­ka­os har av­ta­len setts över, men de änd­ring­ar­na bör­jar in­te gäl­la för­rän 2019.

Ska tes­ta nya åt­gär­der

Dock vän­tas vis­sa åt­gär­der mär­kas re­dan den här vin­tern.

– Vi har gjort ett an­tal sa­ker, bland an­nat vad gäl­ler upp­hand­ling­ar­na, som vi in­te har sett nå­gon ef­fekt av än­nu ef­tersom de in­te har trätt i kraft. Se­dan har vi åt­gär­der som ska tes­tas nu när det är snö som på­ver­kar cy­kel­ba­nor­na och ger en bätt­re och snab­ba­re snöröj­ning av trot­to­a­rer­na, sä­ger Da­ni­el Helldén.

Da­ni­el Helldén.

SLUSSEN. Det syns tydligt var den ny­instal­le­ra­de mark­vär­men bör­jar och slu­tar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.