Så ska hyr­lä­ra­re pressas bort från sta­dens sko­lor

Vi i Vasastan - - Stockholm - Eli­na Lund­berg

Skol­bor­gar­rå­det vill stry­pa peng­aström­men till vinst­dri­van­de be­man­nings­bo­lag. Nu star­tas en kom­mu­nal vi­ka­rie­pool för att sko­lor­na in­te ska ham­na i ”sta­fett-träs­ket”.

De se­nas­te åren har sko­lor­nas kost­na­der för in­hyrd per­so­nal ske­nat re­jält. Det oro­ar skol­bor­gar­rå­det Ol­le Bu­rell (S) som vill brom­sa be­ro­en­det av be­man­nings­bo­la­gen.

– Sjuk­vår­den har till ex­em­pel drab­bats av väl­digt höga kost­na­der för sta­fett­per­so­nal. Det sta­fett-träs­ket vill vi ald­rig ham­na i, sä­ger Ol­le Bu­rell.

Sta­den mås­te slu­ta ”läc­ka re­sur­ser” till pri­va­ta bo­lag som ploc­kar ut vinst, an­ser han. Där­för ska ut­bild­nings- för­valt­ning­en nu dra igång ett för­sök med en egen vi­ka­rie­pool.

Fix­ar egen vi­ka­ri­e­app

Må­let är att ha ett pi­lot­pro­jekt igång till års­skif­tet. Då s k a g r und­sko­lor na på Kungs­hol­men och i Häs­sel­by-Väl­ling­by kun­na ta in vi­ka­ri­er som är an­ställ­da av sta­den via en app.

– Jag t ror att vi kan få mer för peng­ar­na när vi gör det här själ­va. Var­je kro­na som går till ett be­man­nings­fö­re­tags vinst är en för­lo­rad kro­na, sä­ger Ol­le Bu­rell.

För­u­tom peng­ar hop­pas sta­den ock­så att vi­ka­ri­e­ap­pen ska spa­ra tid ute på sko­lor­na som slip­per ringa runt till oli­ka bo­lag.

Ol­le Bu­rell ser fle­ra för­de­lar med en egen vi­ka­ri­e­för- med­ling utö­ver de rent eko­no­mis­ka.

– De i vårt team kom­mer kän­na till sta­dens ar­bets­sätt och får en kor­ta­re start­sträc­ka ute i vå­ra sko­lor. Vi­ka­ri­er­na kan kny­tas till vis­sa re­gi­o­ner och sko­lor som de får en nä­ra re­la­tion till. De slip­per dim­pa ner som till­fäl­li­ga be­sö­ka­re, sä­ger han.

Där­e­mot tror han in­te att den eg­na vi­ka­ri­e­för­med­ling­en helt kan er­sät­ta be­man­nings­bo­la­gens per­so­nal, som kom­mer fort­sät­ta att an­li­tas av sko­lor­na.

Rek­tor Mar­ja Norr­stad på Kristi­ne­bergs­sko­lan tror att poo­len kan spa­ra hen­nes sko­la tid och peng­ar om till­räck­ligt många vi­ka­ri­er an­ställs av sta­den.

– Far­hå­gor­na är att vi­ka­ri­er­na kanske in­te räc­ker till så att vi än­då be­hö­ver an- vän­da be­man­nings­bo­lag, men för­hopp­nings­vis kan vi of­ta­re få in per­so­nal med rätt kom­pe­tens som kan få en in­tro­duk­tion och kanske till och med en ut­bild­ning ge­nom sta­den i vå­ra ru­ti­ner, sä­ger Mar­ja Norr­stad.

”In­te grund­pro­ble­met”

Lä­rar­för­bun­dets Jo­han Törn­roth, fack­lig ord­fö­ran­de i Stock­holm, kal­lar pi­lo­ten ett steg i rätt rikt­ning.

– Be­man­nings­fö­re­ta­gen täl­jer guld just nu och sta­den mås­te hit­ta sy­stem in­ternt för att hål­la ne­re kost­na­der­na. Men det lö­ser in­te grund­pro­ble­met med lärar­bris­ten i stort. Fler mås­te ock­så vil­ja bli lä­ra­re, sä­ger Jo­han Törn­roth.

FOTO: AN­NA WETTERGÅRD

Sta­dens di­gi­ta­la sy­stem och vi­ka­ri­e­ap­pen upp­skat­tas kos­ta runt 200 000 kro­nor. Den ska be­kostas av ut­bild­nings­för­valt­ning­en, som ock­så ska skö­ta re­kry­te­ring­en av vi­ka­ri­er­na. Sta­den hop­pas kny­ta till sig lä­rar­stu­den­ter, pen­sio­ne­ra­de lä­ra­re el­ler...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.