Do­kuså­pa-vin­na­rens nya ta­tu­e­rings­tu­dio

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in

Han har vun­nit do­kuså­pan Big brot­her i Kro­a­ti­en. Nu öpp­nar Sa­sa Tkal­ce­vic ta­tu­e­rings­stu­dio och gal­le­ri i Va­sas­tan.

På Sig­tu­na­ga­tan 13 där det i 32 år låg en fri­sörsa­long hål­ler Sa­sa Tkal­ce­vic och vän­nen He­le­ne Neuss på att stäl­la i ord­ning Art Ar­row Tat­too som öpp­nar den 11 de­cem­ber. I sitt hem­land Kro­a­ti­en är Sa­sa Tkal­ce­vic ett känt namn i ta­tu­e­rar­kret­sar. Han har bland an­nat va­rit ”gästar­tist” i fle­ra tys­ka stä­der.

– Jag har ri­tat och må­lat se­dan jag var li­ten och har tju­go års yr­kes­er­fa­ren­het, sä­ger han.

An­tar konstut­ma­ning

För­u­tom att ta­tu­e­ra så målar Sa­sa Tkal­ce­vic tav­lor som han kom­mer att stäl­la ut. I mars för­ra året kom han till Sve­ri­ge och be­stäm­de sig för att flyt­ta hit med sin fa­milj.

– Många kre­a­tö­rer i Kro­a­ti­en som har ver­kat i Sve­ri­ge har kom­mit till­ba­ka och sagt att det är li­te trist här ur ett konst­per­spek­tiv. Jag an­tar en ut­ma­ning när jag ser en. Ut­gångs­lä­get ska in­te va­ra att ”det här är grått”, det ska va­ra ”vad är det jag ser?”. Det finns så otro­ligt myc­ket vac­kert här, man be­hö­ver in­te stir­ra ner i as­fal­ten, sä­ger Sa­sa Tkal­ce­vic.

Han be­rät­tar att det var en lik­nan­de käns­la av spor­re han fick in­för att va­ra med i do­kuså­pan Big brot­her 2004. En tävling som går ut på att bli fil­mad dyg­net runt i ett hus med per­so­ner man in­te kän­ner och där han slu­ta­de som vinnare.

– Jag tror att skä­let till att jag vann var min öp­pen­het och att jag in­te al­li­e­ra­de mig, sä­ger Sa­sa Tkal­ce­vic.

Nya vän­ner

Hans vän He­le­ne Neuss job­bar med att hjäl­pa folk från Bal­kan med ad­mi­nist­ra­tion när de flyt­tar till Sve­ri­ge. Det var så de lär­de kän­na varand­ra och He­le­ne bor i por­ten snett över Sig­tu­na­ga­tan. Det är hon som hjäl­per till att tol­ka un­der intervjun.

– Vi blev snabbt bra vän­ner. Han bru­kar sä­ga ”al­la vill vin­na en mil­jon på lot­to, men jag har vun­nit He­le­ne”, sä­ger He­le­ne Neuss, vars smyc­ken kom­mer att säl­jas i ta­tu­e­rings­stu­di­on.

FOTO: LINDA GREN

ÖPP­NAR SNART. He­le­ne Neuss och Sa­sa Tkal­ce­vic fram­för den nya ta­tu­e­rings­stu­di­on som öpp­nar i fri­sörsa­long­ens gam­la lo­ka­ler på Sig­tu­na­ga­tan den 11 de­cem­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.