USA-be­sök blir ”ing­et Oba­ma-på­drag”

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mi­chael Toll

USA:s ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son kom­mer en­ligt pla­nen till Stock­holm näs­ta vec­ka. Så här för­be­re­der sig po­li­sen in­för be­sö­ket.

Po­li­sen ar­be­tar nu med att för­be­re­da sig in­för att USA:s ut­ri­kesmi­nis­ter Rex Til­ler­son be­sö­ker Stock­holm på ons­dag den 6 de­cem­ber.

Po­li­sen in­for­me­ra­des om be­sö­ket med kort var­sel men vill just nu in­te sä­ga ex­akt vil­ken tid på ons­dag näs­ta vec­ka som Til­ler­son pla­ne­rar att lan­da i Stock­holm.

Där­e­mot dök ett frå­ge­tec­ken upp i vec­kan, då New York Ti­mes rap­por­te­ra­de att pre­si­den­ten Do­nald Trump kan kom­ma att spar­ka Til­ler­son.

– Vi är som all­tid spar­sam­ma med de­tal­jer in­för så­da­na här be­sök. Det jag kan sä­ga är att vi fick re­da på det här ny­li­gen. Ut­ri­kesmi­nis­tern kom­mer på ons­dag näs­ta vec­ka, och vi ar­be­tar nu med hur vi ska läg­ga upp ar­be­tet på bäs­ta sätt, sä­ger Kjell Lind­gren.

En­ligt ho­nom blir det med all sä­ker­het kor­te­ge från Ar­lan­da, med av­stängd tra­fik som följd. Där­ef­ter blir det, som all­tid kring of­fi­ci­el­la stats­be­sök, ett an­tal av­spärr­ning­ar och en ökad po­li­siär när­va­ro på många plat­ser runt om i stan.

– De­tal­jer om plat­ser, och så­dant som på­ver­kar ge­me­ne man, går vi ut och in­for­me­rar om när­ma­re. Till­sam­mans med ame­ri­kans­ka sä­ker­hets­tjäns­ten ar­be­tar vi för att sät­ta ihop det här på en rim­lig ni­vå, och sam­ti­digt ha en ”plus­me­ny” att ta till om nå­got skul­le in­träf­fa, sä­ger Kjell Lind­gren.

När för­re USA-pre­si­den­ten Ba­rack Oba­ma be­sök­te Stock­holm i sep­tem­ber 2013 var det en mas­sivt på­drag av säl­lan skå­dat slag. Bland an­nat ploc­ka­des pap­pers­kor­gar ner längs he­la kor­te­ge­vä­gen som pre­si­den­tens bil ”the Be­ast” pas­se­ra­de.

Nå­got lik­nan­de är in­te ak­tu­ellt nu.

– Nej. Det blir ing­et Oba­ma-på­drag näs­ta vec­ka, men vi gör det som krävs för att ge­nom­fö­ra vårt upp­drag, sä­ger Kjell Lind­gren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.