Fig­ge öpp­nar upp ju­len i Gam­la stan

Vi i Vasastan - - Stockholm - Sop­hie Stig­fur

Vad har Fig­ge Nor­ling, Ös­ter­malm­stan­ter och ny­an­län­da ge­men­samt? Det och myc­ket mer får du re­da på när föns­ter­luc­kor­na i Gam­la stan åter­i­gen öpp­nas upp i den le­van­de jul­ka­len­dern.

För tret­ton­de året i rad har det bli­vit dags för den le­van­de jul­ka­len­dern i Gam­la stan, där ett föns­ter om da­gen öpp­nas upp runt på ön så att för­bi­pas­se­ran­de kan avnju­ta oli­ka li­ve-fram­trä­dan­den. En av de som del­tar i år är skå­de­spe­la­ren Fig­ge Nor­ling.

– Jag tyc­ker att det är väl­digt ro­ligt, och så tyc­ker jag att mer gra­tis kul­tur be­hövs. I år sym­pa­ti­se­rar jag ock­så myc­ket med bud­ska­pet i det jag ska fram­fö­ra.

Karl Ber­til Jons­sons julaf­ton

När Fig­ge slår upp fönst­ret är det med en ny tolk­ning av Karl Ber­til Jons­sons julaf­ton. Pro­jek­tet har ini­ti­e­rats av ope­ras­ång­ers­kan Met­te af Klint, som vill för­e­na sitt in­tres­se för sång med att gö­ra nå­got för de ny­an­län­da som kom­mit till Sve­ri­ge. Re­sul­ta- tet blev kö­ren Snäll re­bell, som be­står av hälf­ten ny­an­län­da och hälf­ten eta­ble­ra­de kör­sång­a­re. Till­sam­mans med Fig­ge Nor­ling kom­mer de att fram­fö­ra ett smak­prov från en kom­man­de föreställning

”Vill speg­la sam­häl­let idag”

Att det blev just Karl Ber­til Jons­sons öde som grup­pen ska bi­ta tag i, föll sig na­tur­ligt en­ligt Met­te.

– Mitt mål var att ska­pa en kör som speg­lar sam­häl- let idag, bå­de när det gäl­ler so­ci­al bak­grund, na­tio­na­li­tet, åld­rar och var man bor. De här oli­ka grup­per­na be­hö­ver mö­ta varand­ra mer, och kö­ren fun­ge­rar som just en så­dan mö­tes­plats, sä­ger hon och fort­sät­ter:

– Karl Ber­til Jons­son var på många sätt ock­så en so­ci­al ent­re­pre­nör som in­te var rädd att mö­ta och nät­ver­ka med män­ni­skor med oli­ka bak­grund. För att gö­ra den be­rät­tel­sen rätt­vi­sa idag krävs att en­semb­len speg­lar just da­gens sam­häl­le.

Häf­tig smält­de­gel

Ex­akt hur de sex­tio kör­med­lem­mar­na, som Fig­ge Nor­ling be­skri­ver som en ”häf­tig smält­de­gel av en­sam­kom­man­de flyk­ting­barn och Ös­ter­malm­stan­ter”, ska få plats i ett föns­ter är dock än­nu höljt i dun­kel.

– Ha­ha, ja de­tal­jer­na är in­te helt kla­ra. Men jag hop­pas att vi kan bi­dra till att de som kom­mer på­minns om att se män­ni­skor­na om­kring sig istäl­let för att kö­pa mas­sa jul­klap­par, sä­ger Fig­ge.

JULGENERAL. Fig­ge Nor­ling öpp­nar upp ett föns­ter i Gam­la stan un­der årets le­van­de jul­ka­len­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.