Medryc­kan­de fil­mat in­i­från folkets rö­rel­se

Vi i Vasastan - - Bio -

120 SLAG I MI­NU­TEN RE­GI: Ro­bin Cam­pil­lo

MEDVERKANDE: Na­hu­el Pé­rez Biscay­art, Adè­le Hae­nel, Ar­naud Va­lo­is, An­to­i­ne Re­inartz SPEL­TID: 140 mi­nu­ter BE­TYG: För­e­nings­liv är kanske in­te ett själv­klart äm­ne för film­dra­ma­tik – tan­kar­na går till nå­gon in­kän­nan­de men un­der­fun­dig SVT-do­ku­men­tär.

Ro­bin Cam­pil­los ”120 slag i mi­nu­ten” hand­lar vis­ser­li­gen in­te om eldsjä­lar med t rä­nings­o­ve­rall på lands­byg­den, men här finns många sce­ner där det tragglas dag­ord­ning­ar och mö­tes­reg­ler.

Men det blir ald­rig långran­digt – var­je ord som sägs i ”120 slag i mi­nu­ten” känns bok­stav­li­gen på liv och död.

Fil­men föl­jer ak­ti­vis­ter som käm­par för si­na eg­na och si­na vän­ners liv in­om ACT UP-rö­rel­sen i Pa­ris på 1990-ta­let.

Vid sam­ma tid var re­gis­sö­ren Cam­pil­lo, som även är med­för­fat­ta­re till ma­nus, själv aids-ak­ti­vist och det är lätt att fö­re­stäl­la sig att hans bak­grund har bi­dra­git till fil­mens in­i­från­per­spek­tiv.

”120 slag i mi­nu­ten” ska­par verk­li­gen käns­lan av att be­fin­na sig mitt i rö­rel­sen, på s åväl dis­kus­sions­lyst­na kvälls­mö­ten som di­ver­se di­rek­tak­tio­ner. Po­li­tisk kamp på film har in­te va­rit så här medryc­kan­de se­dan ”Pri­de” från 2014, den brit­tis­ka fil­men om en gay­ak­ti­vis­ter som gör ge­men­sam sak med gruv­strej­ka­re i Wa­les på 1980-ta­let. Skill­na­den är att ”120 slag i mi­nu­ten” knap­past är li­ka fe­el good ut­an sna­ra­re är en plåg­samt vac­kert ge­stal­tad tra­ge­di. ”120 slag i mi­nu­ten” skif­tar skick­ligt mel­lan den kol­lek­ti­va kam­pen, mot po­li­ti­ker­nas non­cha­lans lik­som lä­ke­me­dels­bo­la­gens ar­ro­gans, och en­skil­da livs­ö­den. Ena stun­den grun­nar grup­pen på for­mu­le­ring­ar av slag­ord, i näs­ta fång­ar Cam­pil­lo sen­su­el­la mö­ten el­ler dans­sce­ner till Bron­ski Be­ats ”Small­town boy”. Det gör ”120 slag i mi­nu­ten” till en av årets bäs­ta och mest livsvik­ti­ga fil­mer.

”120 slag i mi­nu­ten” skif­tar skick­ligt mel­lan den kol­lek­ti­va kam­pen, mot po­li­ti­ker­nas non­cha­lans lik­som lä­ke­me­dels­bo­la­gens ar­ro­gans, och en­skil­da livs­ö­den.

FOTO: FOLKETS BIO

MEDRYC­KAN­DE ALL­VAR. Pol­ti­sik kamp i ”120 slag i mi­nu­ten”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.