Synd om bi­lä­ga­re i Stock­holm

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Tho­mas

Det är synd om Stock­hol­mar­na.

He­la vint­rar­na hal­kar vi om­kring på uselt un­der­håll­na trot­to­a­rer, vi trängs i propp­ful­la bus­sar och tun­nel­ba­nor. Vå­ra hy­ror, och pri­ser­na på bo­stads­rät­ter är ast­ro­no­mis­ka. Att hand­la mat och and­ra för­nö­den­he­ter är be­tyd­ligt myc­ket dyrare än an­nor­stä­des.

För min egen del bor jag här i sta’n av den enk­la an­led­ning­en att jag föd­des här, när­ma­re be­stämt på All­män­na BB. Den 12 ju­ni 1946, och jag äls­kar min stad!

Jag är ock­så bi­lä­ga­re (med bo­en­de­par­ke­ring) för att ta mig och fa­mil­jen till som­mar­stu­gan och gö­ra ett och an­nat ären­de ut till Köp­centran. Att äga bil är en rät­tig­het för var­je svensk. Ty­värr så be­ta­lar vi ock­så ett fan­ta­si­be­lopp för vår par­ke­ring här i sta’n.

Det räc­ker att åka ut­an­för tul­lar­na för att kun­na par­ke­ra gra­tis, el­ler mot en mind­re av­gift. Snart mås­te jag ock­så by­ta bil då det är ak­tu­ellt med total­för­bud för die­sel­bi­lar. Trots att jag ALD­RIG kör bil in­ne i sta’n, ba­ra ut ur el­ler in till! Och vips blir det 150 000kr till som ska be­ta­las. (om nå­gon vill kö­pa min 4 år gam­la die­sel)

Jag tror att Buss-och Cy­kel­tra­fik­bor­gar­rå­det in­te ser al­la des­sa fa­mil­jer som drab­bas av hans bil­hat, han ser ba­ra bi­lar, inga män­ni­skor! Det­ta gäl­ler in­te ba­ra mig, ut­an 40-60 000 fa­mil­jer, el­ler i slutän­dan ett par hund­ra tu­sen per­so­ner.

Dags att till­sät­ta ett Bil-och gång­tra­fik­bor­gar­råd ock­så, för rätt­vi­sans skull.

BIL I STAN. In­sän­dar­skri­ben­ten an­vän­der ba­ra bi­len för att ta sig in och ut ur Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.