Elev­kår i Va­sas­tan bäst i lan­det

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in

Sve­ri­ges bäs­ta elev­kår finns i Va­sas­tan och 98 pro­cent av ele­ver­na i sko­lan är med­lem­mar.

– Må­let är att få med al­la, sä­ger ord­fö­ran­de Ri­chard Wahl­ström.

Elev­kå­ren i Vik­tor Ryd­bergs gym­na­si­um på Odenplan ko­ra­des till lan­dets bäs­ta un­der Sve­ri­ges elev­kå­rers års­mö­te.

– Un­ge­fär var­je vec­ka har vi en te­ma­dag, och att med­lem­mar­na på ett en­kelt sätt kan ta del av vår verk­sam­het tror jag ab­so­lut bi­drar till det sto­ra en­ga­ge­mang­et. Den här vec­kan har vi te­ma­vec­ka med te­mat häl­sa där vi an­ord­nar oli­ka ak­ti­vi­te­ter som ex­em­pel­vis po­äng­jakt med fo­kus på häl­sa, ett av­slapp­nings­rum, och sport­dag där man kan klä ut sig till nå­got spor­tigt, sä­ger Ri­chard Wahl­ström, elev­kå­rens ord­fö­ran­de, och fort­sät­ter:

– Dess­utom an­ord­nar vi en in­sam­ling till för­mån för Barn­can­cer­fon­den. Al­la ak­ti­vi­te­ter sker un­der lunch­tid så att det in­te ska på­ver­ka lek­tio­ner, ut­an istäl­let be­ri­ka med­lem­mar­nas skol­tid.

Elev­kå­ren har 70 ak­ti­va med­lem­mar som för­tro­en­de­val­da el­ler ut­skotts­le­da­mö­ter och 98 pro­cent av sko­lans ele­ver är med­lem­mar i den.

– Vi ha­de 140 sö­kan­de och har även en Fa­ce­book­grupp som he­ter ”Kår­poo­len” där vi kan ge folk kor­ta upp­drag, det kan hand­la om att gö­ra i ord­ning in­för ett eve­ne­mang. Al­la som vill kan en­ga­ge­ra sig, sä­ger Ri­chard Wahl­ström som tills för en må­nad se­dan var ord­fö­ran­de i ung­doms­rå­det på Ös­ter­malm där han bor.

– Vår verk­sam­het slår hål på my­ten att ung­do­mar är la­ta och in­te en­ga­ge­rar sig, det är ba­ra att kol­la på vad vi har åstad­kom­mit hit­tills.

FOTO: MIM­MI EP­STE­IN

FI­RAR. Pel­le Me­lin, Se­basti­an Li­an, Sandra Pern­krans, Ri­chard Wahl­ström och Da­vid Sundström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.