Där­för äls­kar al­la Gro­te­sco

TOKSUCCÉ. Fors­ka­ren om flams och fram­gång

Vi i Vasastan - - Stockholmshelg - Text: Christof­fer Röst­lund Jons­son

Var­för dyr­kas Gro­te­sco? Hös­tens tv-suc­cé har fått al­la – nå­ja, näs­tan al­la – att lyf­ta på hat­ten med våld­sam kraft. Vi vän­de oss till ve­ten­ska­pen för att få svar. Låg­ut­bil­dat trä­nings­o­ve­ralls­pro­le­ta­ri­at som slak­tar Sö­ders be­läs­ta röd­vinsväns­ter. Ur­spå­ra­de för­äld­ra­mö­ten. Flyk­ting­ka­ta­stro­fen på me­del­ha­vet som mu­si­kal. Och så sex­ismen in­om det eg­na hu­mor­le­det.

Hös­tens störs­ta skratt­snackis är SVT-se­ri­en ”Gro­te­scos sju mäs­ter­verk”. Det är stå­en­de ova­tio­ner i so­ci­a­la me­di­er och kri­ti­ker­hyll­ning­ar­na hag­lar. Var­för är det så? Har Gro­te­scogäng­ets sa­tir bli­vit ro­li­ga­re, publi­ken mer lätt­ro­ad, el­ler värl­den ba­ra dum­ma­re?

Ja, det är kni­vigt att sä­ga. Hu­mor är ett svår­fors­kat om­rå­de. Men vi har lyc­kats hit­ta en me­die­pro­fes­sor som fors­kar i sa­tir. Han he­ter Or­la Vigsö, job­bar på Gö­te­borgs uni­ver­si­tet och gil­lar Mon­ty Pyt­hon och John Oli­ver.

– Vi är svält­föd­da på sa­tir. Sam­ti­dig finns det en otro­lig mängd på nä­tet, och ame­ri­kansk po­li­tisk sa­tir som ”Sa­tur­day night li­ve” och Col­bert har bli­vit känt i Sve­ri­ge. Den svens­ka publi­ken har vi­sat in­tres­se för smart sa­tir sam­ti­digt som Gro­te­sco har vi­sat att de är myc­ket bra på att fånga sam­ti­des ten­den­ser, för­kla­rar pro­fes­sor Vigsö.

En­ligt ho­nom hyl­las hu­mor­gäng­ets se­nas­te giv för att folk vill ha skämt med av­stamp i svens­ka för­hål­lan­den. Och re­geln är en­kel:

– Om folk skrat­tar, ja, då är det kul. Men det är mer än ba­ra ”kul”. Och det är där det skil­jer sig från ”Par­la­men­tet”, där man gör vad som helst för att få folk att skrat­ta ut­an dju­pa­re idé. Gro­te­sco sik­tar in­te på skratt var 30:e se­kund ut­an på att vi­sa upp igen­känn­ba­ra si­tu­a­tio­ner med en ovän­tad twist. Ibland ex­tremt pin­samt så att man bå­de kän­ner med per­so­ner­na och tyc­ker att de är löj­li­ga.

Het sa­tir­po­ta­tis

Vad är då sa­tir? Tack va­re ett hårt po­la­ri­se­rat po­li­tiskt kli­mat i kom­bi­na­tion med en allt star­ka­re in­dig­na­tions­kul­tur är frå­gan en het po­ta­tis.

– Det är att av­slö­ja syf­tet bakom en per­sons age­ran­de, så att den blir an­ting­en löj­lig el­ler osym­pa­tisk. För att det ska fun­ge­ra bra mås­te det va­ra nå­gon som ut­nytt­jar sin makt, an­nars är det ba­ra cy­niskt. Bra sa­tir ska dra ner bral­lor­na på folk som tän­ker höga tan­kar om sig själ­va och vi­sa hur små de egent­li­gen är. Och sa­tir mås­te gå åt­minsto­ne ett steg läng­re. Över­drift är ett pe­da­go­gisk verk­tyg för det är ge­nom över­drift vi ser hand­ling­ars san­na na­tur – sam­ti­dig som vi vet att det är över­dri­vet.

En­ligt pro­fes­sorn skrat­tar vi och tän­ker ”oj, det där var grovt” sam­ti­dig som vi tän­ker ”men det lig­ger nåt i det”.

– Gro­te­scos förs­ta pro­gram, ope­ran om flyk­ting­kri­sen, var su­ve­rän po­li­tisk sa­tir. Den vi­sa­de upp po­li­ti­ker­nas be­slut i en form som var över­ras­kan­de och li­te löj­lig, näm­li­gen ope­ran. Kri­sen gjor­des till fik­tion, sam­ti­dig som räv­spe­len av­slö­ja­des.

Tyc­ker du att Gro­te­sco är kul, pro­fes­sorn?

– Hmmm… Jag tyc­ker in­te det är ro­ligt när man sit­ter och vri­der sig för att man kän­ner igen pin­sam­ma si­tu­a­tio­ner. Fast det be­ror på min egen smak. Som sa­tir be­trak­tat tyc­ker jag att de är bra.

Taj­ming och tur

Och hur för­kla­rar Gro­te­sco själ­va sin dun­der­hit? Det är snå­rigt att be ko­mi­ker ana­ly­se­ra sin egen fram­gång. De fort­sät­ter ba­ra ”gö­ra sånt vi tyc­ker är kul och hop­pas att and­ra ock­så gör det”. Men Han­na Dorsin hål­ler med om att de tack va­re tur ham­nat ex­akt rätt i ti­den.

– Vi bör­ja­de skri­va för över ett år se­dan. I och med att Trump vann va­let 2016 så har en re­ak­tion va­rit un­der upp­bygg­nad se­dan dess. En käns­la av ”får det va­ra så här?”. Taj­ming­en är pre­cis all­ting. Och se­dan att vi är för­ban­nat bra ock­så, såklart, sä­ger fru Dorsin.

Hen­nes ma­ke, Hen­rik Dorsin, hål­ler med pro­fes­sorn om att svens­ken li­der brist på all­var­lig hu­mor:

– Det finns i pod­dar och standup. Men in­te på bäs­ta sänd­nings­tid. Att vi får fre­da­gar kloc­kan 22 i SVT, det är stort. Vi job­bar hårt och länge med att skri­va och spe­la in och det syns. Det är skönt att det blir suc­cé då och slip­pa va­ra bit­ter för att ing­en tit­tar.

FOTO: PE­TER CEDERLING/SVT

ALLVARLIGT GÄNG. Gro­te­scos se­nas­te se­rie ”Sju mäs­ter­verk” hyl­las bå­de på bred­den och tvä­ren. Han­na Dorsin är and­ra från väns­ter, längst fram. I mit­ten står ma­ken Hen­rik Dorsin, för stun­den röd­slip­sad och maske­rad som Ste­fan Löfven.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.