Ett för­bud för all rök­ning på kol­lek­tiv­tra­fi­ken

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Ar­vid Öh­lin, Ag­ne­ta Al­der­stig & Dan Svensson, Riks­för­bun­det VISIR – Vi Som In­te Rö­ker

Vi som in­te rö­ker vill va­ra fria att vis­tas på all­män­na plat­ser ut­an att ut­sät­tas för can­cer­fram­kal­lan­de to­baks­rök. Det of­fent­li­ga rum­met de­las av män­ni­skor med vitt skil­da va­nor och be­te­en­den. Att to­ba­kens gif­ti­ga och flyk­ti­ga rök ham­nar i vå­ra krop­par, ir­ri­te­rar and­nings­vä­gar och ger upp­hov till obe­hag­li­ga sen­sa­tio­ner och re­ak­tio­ner är ty­värr en stän­digt åter­kom­man­de upp­le­vel­se som ofri­vil­ligt drab­bar många kol­lek­tiv­tra­fik­re­se­nä­rer.

To­baksla­gens por­tal­pa­ra­graf tar sik­te på att be­grän­sa ris­ker­na med pas­siv rök­ning. Stock­holms läns lands­ting be­slu­ta­de för snart 3 år se­dan om en rök­fri policy på tun­nel­ba­nans ut­om­husper­rong­er. Bris­ter i ord­nings­la­gen och många rö­ka­res rent ut sagt då­li­ga at­ti­tyd att in­te re­spek­te­ra eti­ketts- och hän­syns­reg­ler har bi­dra­git till att po­li­cyn in­te fått öns­kad ef­fekt.

Vi är många som in­te rö­ker i da­gens Sve­ri­ge. Vi vill in­te att det röks på all­män­na plat­ser och sär­skilt in­te där det kan va­ra svårt att und­kom­ma and­ras rök. Barn och and­ra käns­li­ga per­so­ner be­hö­ver skyd­das för den ohäl­so­sam­ma rö­ken. De rök­fria mil­jö­er­na be­hö­ver bli fler fram­förallt i kol­lek­tiv­tra­fi­kens ut­om­hus­mil­jö­er.

Vi an­ser att det vik­ti­ga kol­lek­tiv­re­san­det (cir­ka 3 mil­jo­ner re­sor i Stock­holms län en van­lig var­dag) mås­te ske på ic­ke-rö­kar­nas vill­kor. Vi må de­la färd­vä­gar men i nte r ökva­nor. För­bjud a l l r ök­ning (även bruk av e-ci­ga­ret­ter) i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.