Så tyc­ker Stockholm om al­la valaf­fi­scher

Par­ti­er­na i Stockholm har i år sat­sat hårt på valaf­fi­scher och he­la stan är ta­pet­se­rad med löf­ten. Hur på­ver­kas vi av kam­pan­jan­det? Vi ställ­de frå­gan till bå­de väl­ja­re och ex­per­ter.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Pa­trik Wirén

Kloc­kan 10 för­ra sön­da­gen gick start­skot­tet. Det var då par­ti­er­na i Stockholm gav sig ut för att ta­pet­se­ra ga­tor och torg med si­na bud­skap. Och det finns inga tec­ken på att af­fi­scher­na har mins­kat i an­tal – tvärtom. Vid en mejl­frå­ga sva­rar samt­li­ga par­ti­er att de an­ting­en tryckt li­ka många som in­för va­let 2014 el­ler fler.

Jen­ny Ma­de­stam, stats­ve­ta­re och uni­ver­si­tets­lek­tor vid Stock­holms uni­ver­si­tet, me­nar att af­fi­scher­na till viss del hand­lar om tra­di­tion.

– Tra­di­tio­ner är någon­ting man gär­na hål­ler fast vid även inom po­li­ti­ken. Det är li­ka­dant med att knac­ka dörr, ha valstu­gor el­ler att hål­la torg­mö­ten. Det är gam­la sa­ker som fun­nits länge och som ing­et par­ti rik­tigt vå­gar släp­pa, sä­ger hon och tilläg­ger att det finns väl­ja­re som var­ken föl­jer ny­he­ter­na el­ler finns i so­ci­a­la me­di­er.

– Även om af­fi­scher­na in­te får nå­gon att änd­ra åsikt har de en mo­bi­li­se­ran­de ef­fekt och jag skul­le an­ta att de på­ver­kar män­ni­skor att gå och rös­ta över­hu­vud­ta­get. Ibland hän­der det ock­så att valaf­fi­scher blir om­ta­la­de och ska­par upp­märk­sam­het kring ett äm­ne.

Finns det nå­gon af­fisch i årets kam­panj som skul­le kun­na bli en snackis?

– Nej, det tror jag in­te. Jag skul­le in­te hel­ler sä­ga att någon­ting stic­ker ut. SD och KD möj­li­gen. KD har ne­ga­ti­va, väl­digt obe­hag­li­ga bil­der me­dan SD kör bud­skaps­löst och ba­ra vill fram­hä­va bil­den av par­ti­et.

Jo­nas Mos­skin är or­ga­ni­sa­tions­psy­ko­log och han tror lik­som Jen­ny Ma­de­stam att af­fi­scher­na i förs­ta hand fun­ge­rar som en på­min­nel­se om att det är dags att gå till val­lo­ka­len. Och det par­ti som in­te syns ris­ke­rar att glöm­mas bort.

– Den som syns mest kom­mer ock­så hög­re upp i med­ve­tan­det hos män­ni­skor. Man mås­te sy­nas för att få rös­ter. Jag tror ock­så att valaf­fi­scher­na kan knuf­fa de väl­ja­re som vack­lar att slut­li­gen hit­ta ”rätt par­ti”, sä­ger han.

Det kan tyc­kas kons­tigt att par­ti­er­na sat­sar på någon­ting så gam­mal­mo­digt som valaf­fi­scher när en stor del av väl­jarkå­ren finns på so­ci­a­la me­di­er. Men väl­jar­na kan all­tid väl­ja bort si­na di­gi­ta­la flö­den, me­dan bil­der som vi ex­po­ne­ras för i det of­fent­li­ga rum­met är svå­ra­re att non­cha­le­ra.

– Även de­mon­stra­tio­ner, ma­ni­fes­ta­tio­ner och dörr­knack­ning har vi­sat sig ge ef­fekt. Man ska helt en­kelt in­te un­derskat­ta de tra­di­tio­nel­la sät­ten att kam­pan­ja, sä­ger Jo­nas Mos­skin.

Även om af­fi­scher­na in­te får nå­gon att änd­ra åsikt har de en mo­bi­li­se­ran­de ef­fekt.

OPÅVERKAD. Eva Berggren som bor på Sö­der­malm hit­tar ingen­ting som stic­ker ut bland årets valaf­fi­scher. ”Det ser li­ka­dant ut var­je valår, sam­ma an­sik­ten och sam­ma bud­skap. Mig på­ver­kar det in­te alls. Jag fyl­ler snart 60 år och har all­tid rös­tat på sam­ma par­ti. Men af­fi­scher­na kanske kan på­ver­ka and­ra. ”

FÖRSTAGÅNGSVÄLJAREN. Mar­cus Eriksson, som bor vid Frid­hems­plan, tyc­ker att po­li­ti­ker­na ser all­de­les för till­gjor­da ut på af­fi­scher­na. ”Det är in­te sär­skilt in­bju­dan­de. Se­dan mås­te de va­ra tyd­li­ga­re om de ska på­ver­ka mig i nå­gon rikt­ning över­hu­vud­ta­get. ”

IN­TE IMPADE. Lina Kjel­ler­sten, Fi­lip­pa Ham­berg och Jo­han­na Lars­son är in­te im­po­ne­ra­de av valaf­fi­scher­na. Jo­han­na me­nar att det står typ sam­ma sak på al­li­hop.

PLAT­TAN. Valaf­fi­scher­na har för­änd­rat he­la stads­bil­den i Stockholm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.