Valaf­fi­scher­na skri­ker högt – men sä­ger ing­et

Vi i Vasastan - - Hej -

Så var de av­täck­ta. Valaf­fi­scher­na som vart fjär­de år ta­pet­se­rar om stan med så myc­ket trev­li­ga le­en­den och slag­kraf­ti­ga slo­gans att väl­jar­na in­te vet var de ska vän­da blic­ken. Till slut känns det som att man mås­te kopp­la isär ögo­nen och hjär­nan för att slip­pa be­ar­be­ta all in­for­ma­tion man bom­bar­de­ras med. Men så här i bör­jan är det såklart in­tres­sant att ana­ly­se­ra vad som fak­tiskt sägs på af­fi­scher­na. I år? In­te så myc­ket fak­tiskt. Om man bort­ser från vis­sa spe­ci­fi­ka – of­ta lo­ka­la – löf­ten känns bud­ska­pen så ut­slä­ta­de att i prin­cip al­la kan skri­va un­der på allt. För vem vill in­te ha en bätt­re sko­la, ett sam­häl­le där al­la kän­ner sig tryg­ga el­ler ett Stockholm där al­la ska få en chans?

När sen lätt ja­ga­de pressi­sar när­mast ur­skill­nings­löst hör av sig till re­dak­tio­nen i hopp om att vi ska lyf­ta de­ras se­nas­te för­slag – el­ler re­ak­tion på nå­gon an­nans för­slag – vill man ibland ba­ra skri­ka: An­das, tänk, age­ra. Jag för­står att de ba­ra gör sitt jobb och att kam­pen om ut­rym­met är sten­hård så här tätt in­på va­let. Och syns man in­te, så finns man in­te. Men när må­let sna­ra­re ver­kar va­ra ATT man vill sä­ga nå­got än VAD man vill sä­ga så be­fin­ner vi oss till slut i en valspurt som nog var­ken gyn­nar den för­vir­ra­de väl­ja­ren el­ler par­ti­er­na själ­va. I syn­ner­het in­te om al­la vill sä­ga un­ge­fär sam­ma sak.

Men ty­värr ver­kar par­ti­er­nas pr-ma­ski­ne­ri­er ha lan­dat i väl­digt likar­ta­de slut­sat­ser in­för det här va­let. Lo­var vi ba­ra allt åt al­la, skyl­ler al­la pro­blem på nå­gon an­nan och pre­sen­te­rar en en­kel lösning (rös­ta på oss!) på al­la ut­ma­ning­ar så ska det här nog gå vägen. Det känns bå­de för­ut­säg­bart och trå­kigt då al­la par­ti­er fak­tiskt har mas­sor av spän­nan­de, kon­kre­ta för­slag de sna­ra­re bor­de lyf­ta och skry­ta om.

HAM­PUS JARN­LONy­hets­chef

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.