Rosen­gård med gam­la anor på Brå­val­la­ga­tan

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mim­mi Ep­ste­in

Ca­rin Wihl­ke har bott i sam­ma hus på Brå­val­la­ga­tan i 36 år. Till­sam­mans med sin man skö­ter hon om ro­sen­träd­går­den ut­an­för hu­set.

Tip­set om den vack­ra ro­sen­träd­går­den kom från en im­po­ne­rad gran­ne till Ca­rin Wi­hk­le och hen­nes man som skö­ter ro­sor­na i träd­går­den ut mot ga­tan på Brå­val­la­ga­tan, mitte­mot det som finns kvar av Rörstrands slott.

– Jag flyt­ta­de in i hu­set när jag var 25 år, i dag är jag 61. Då fanns ro­sor­na här och en träd­gårds­mäs­ta­re tog hand om dem, se­dan dog han och då tog vi över. Det är mesta­dels jag och min man som tar hand om ro­sor­na, ibland hjäl­per nå­gon in­tres­se­rad till. Men nå­gon mås­te ha an­svar, an­nars fun­ge­rar det in­te, sä­ger Ca­rin Wihl­ke.

Mitt i stenök­nen

Många stan­nar och be­und­rar blom­mor­na.

– Vi bor ju i en stenö­ken så al­la färg­klic­kar är ro­li­ga. Det är en titt-träd­gård, ing­en går in och sät­ter sig där, sä­ger Ca­rin Wihl­ke.

Hu­set på Brå­val­la­ga­tan 14 bygg­des på 1920-ta­let, fle­ra av ro­sor­na är näs­tan li­ka gam­la tror Ca­rin Wihl­ke. Svens­ka Ro­sen­säll­ska­pet har va­rit på plats för att hjäl­pa till att se vil­ka sor­ter det är och hur ro­sor­na ska skö­tas.

Just nu har ro­sor­na pre­cis be­sku­rits. Vill man gå och tit­ta re­kom­men­de­rar Ca­rin Wihl­ke för­som­ma­ren.

– Då är det som vack­rast här.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.