MP:s Da­ni­el Helldén vill ha ut­ö­kad träng­selskatt

In­för va­let träf­far vi al­la första­namn i par­ti­er­na som vill vin­na mak­ten i Stockholm. Det här är Da­ni­el Helldéns och Mil­jö­par­ti­ets främs­ta mål ef­ter va­let.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Cla­rence Fren­ker 073-600 69 00 cla­rence.fren­ker@di­rekt­press.se

Tra­fik­si­tu­a­tio­nen i Stockholm är en av de vik­ti­gas­te och mest lad­da­de frå­gor­na för sta­dens, och re­gi­o­nens, in­vå­na­re i hös­tens val. Och tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) har ef­ter snart fy­ra år i det rödgrönrosa sty­ret mer el­ler mind­re bli­vit en sym­bol för den.

– Det har va­rit en fan­tas­tisk man­dat­pe­ri­od där vi har lyc­kats ge­nom­fö­ra myc­ket sa­ker i Stockholm. Vi i ma­jo­ri­te­ten har kun­nat få en sta­bil eko­no­mi i sta­den, vi byg­ger och ut­veck­lar myc­ket och vi för­änd­rar tra­fik­sy­ste­met som vi stäl­ler om med al­la cy­kel­ba­nor och öv­ri­ga pro­jekt. Vi har myc­ket kvar att gö­ra men jag är glad för det vi har gjort, sä­ger han.

Men det är in­te helt ut­an mot­gång­ar.

Mil­jö­zo­ner­na het frå­ga

Stri­den om Stock­holms ga­tu­ut­rym­me på­går dag­li­gen mel­lan fot­gäng­a­re, cy­klis­ter och bil­fö­ra­re. Och un­der vå­ren har de pla­ne­ra­de mil­jö­zo­ner­na va­rit en het frå­ga, lik­som re­no­ve­ring­en av Pålsun­det.

– Tra­fik­om­rå­det är ett spän­nan­de om­rå­de. Al­la har åsik­ter och det märks att vi är på väg nå­gon­stans, för det på­ver­kar folk i och med att vi hål­ler på att för­änd­ra det, sä­ger han.

Mins­ka bil­tra­fi­ken

Men sik­tet står klart: bil­tra­fi­ken ska mins­ka och cyk­ling­en öka.

– Ska vi ha en bra, håll­bar och le­van­de stad kan vi in­te tryc­ka in fler bi­lar. Vi mås­te mins­ka dem. Vi kom­mer där­för läg­ga yt­ter­li­ga­re en mil­jard på cy­kel­sats­ning­ar.

Hur vill ditt par­ti öka in­täk­ter­na till kom­mu­nen utö­ver skat­ten?

– Vi har en bud­get i ba­lans så vi ser ing­et be­hov av att öka in­täk­ter­na. Det vik­ti­ga är att stock­hol­mar­na ar­be­tar och att det finns ar­bets­till­fäl­len för al­li­hop så att skat­tein­täk­ter­na sta­digt kom­mer in. Och det gör folk i dag.

Hur vill du för­tä­ta Stockholm? Finns det om­rå­den som bör fre­das?

– En del är att att ge sig på vå­ra tra­fik­le­der som ju har en otro­lig po­ten­ti­al att ska­pa stads­bou­le­var­der och ga­tor. Vi har ock­så ska­pat tre nya na­tur­re­ser­vat un­der man­dat­pe­ri­o­den och sett till att byg­ga bo­stä­der med bra an­knyt­ning till grön­om­rå­den och par­ker, vil­ket är av­gö­ran­de för stock­hol­mar­nas häl­sa och väl­be­fin­nan­de. Vi vill ock­så ge vil­laä­ga­re möj­lig­het att själ­va byg­ga ut och ut­veck­la si­na fas­tig­he­ter.

Vad är ditt par­tis vik­ti­gas­te för­slag för att mins­ka seg­re­ga­tio­nen i Stockholm?

– Att vi byg­ger bo­stä­der på det sätt vi gör idag. Vi ser till att det ska va­ra minst 50 pro­cent hy­res­rät­ter i om­rå­den vi byg­ger i för att få en ba­lans med mer blan­dad be­byg­gel­se och be­folk­ning. Men det hand­lar ock­så om att kny­ta ihop om­rå­den som i dag lig­ger långt ut och är seg­re­ge­ra­de, och där är tra­fik­le­der­na ett hin­der. Se­dan är sko­lor­na vik­ti­ga i de här sam­man­hang­en.

Vil­ket är sko­lans störs­ta pro­blem? Hur vill du för­sö­ka lö­sa det un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od?

– Vi har generellt myc­ket bra sko­lor i Stockholm, men se­dan finns det vis­sa som hal­kar ef­ter. Och de ojäm­lik­he­ter­na mås­te vi ar­be­ta än­nu mer med än vi har gjort nu. Se­dan mås­te lä­ra­re få va­ra lä­ra­re och det är nå­got sta- den har ar­be­tat väl­digt hårt med. Det är ex­tra vik­tigt för de sko­lor som har hal­kat ef­ter.

Hur ska bil­kö­er­na mins­ka i Stockholm?

– Al­la sats­ning­ar vi gör med kraf­tig ut­bygg­nad av cy­kel­nä­tet, job­bet med gång­stråk och det vi gör med lands­ting­et för att för­bätt­ra för bus­sar­na är ett sätt att mins­ka bil­tra­fi­ken. Men det räc­ker in­te. Stock­hol­mar­na mås­te i hög­re ut­sträck­ning lå­ta bli att ta bi­len. Där är smar­ta­re mo­bi­li­tets tjäns­te­ren­sa k, att skru­va upp träng­selskat­ten en an­nan. Jag skul­le även vil­ja utö­ka träng­selskat­ten till Söd­ra län­ken.

Äld­re är en väx­an­de grupp, hur vill du för­änd­ra äldre­omsor­gen un­der kom­man­de man­dat­pe­ri­od?

– Äld­re är ing­en ho­mo­gen grupp. Men vi mås­te se till att de som be­hö­ver bo på äldre­bo­en­de ska kun­na gö­ra det. Se­dan vill vi ska­pa fler ak­ti­vi­tets­cen­ter för äld­re och få fram fler kort­tids­bo­en­den för de som be­hö­ver det. På så sätt kan vi se till att ska­pa en bätt­re och mer me­nings­full till­va­ro för dem.

Vill ditt par­ti att fler pri­va­ta fö­re­tag dri­ver sko­lor, frisko­lor och äldre­omsorg i Stockholm?

– Vi vill ha en mång­fald av ut­ö­va­re och att al­la som hål­ler en bra kva­li­tet ska få va­ra med och dri­va så­da­na här verk­sam­he­ter. Kons­ten är att även be­va­ka kva­li­te­ten. Se­dan vill vi ha kom­mu­na­la al­ter­na­tiv för att ga­ran­te­ra sä­ker­het och trygg­het. Så det är en ba­lans mel­lan bra kva­li­tet och val­fri­het men ett kom­mu­nalt an­svar.

Vi mås­te se till att de som be­hö­ver bo på äldre­bo­en­de ska kun­na gö­ra det. Se­dan vill vi ska­pa fler ak­ti­vi­tets­cen­ter för äld­re och få fram fler kort­tids­bo­en­den för de som be­hö­ver det.

FO­TO: LIN­DA GREN

PER­SON­LIG PRYL. En skylt. ”Det här var start­skot­tet för allti­hop. Hur man kan för­änd­ra en stad, sä­ger han och knac­kar på skyl­ten. Den är ro­lig för den vi­sar för­sö­ket som vi gjor­de 2015 att tes­ta om vi kun­de gö­ra van­li­ga ga­tor till gå­ga­tor. Så det här var det förs­ta vi gjor­de för att se möj­lig­he­ten. Det var li­te si och så. Det upp­skat­ta­des, men allt var in­te bra förs­ta året på Swe­den­borgs­ga­tan. Men se­dan har vi ba­ra gått vi­da­re. Vi har väl en el­va som­mar­gå­ga­tor nu”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.