43 ÅR I CI­TY

Na­sir Sai­fi dri­ver en av Drott­ning­ga­tans klas­si­ker.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Text: Mim­mi Ep­ste­in | Fo­to: Sacharias Källdén

Na­sir Sai­fis mor­bror Dil Dur­rani ha­de ti­di­ga­re bu­ti­ken ”Pa­ki­stans­ka ma­ga­si­net” snett över ga­tan från ”Chi­na” på Drott­ning­ga­tan 88A.

– Han öpp­na­de den i slu­tet av 1960-ta­let. Se­dan köp­te han den här lo­ka­len men an­vän­de den först ba­ra för att skyl­ta och gö­ra re­klam för sin and­ra bu­tik. Så lå­ga var hy­ror­na då, det var bil­li­ga­re att gö­ra så än att kö­pa en an­nons i en dags­tid­ning, sä­ger Na­sir Sai­fi som dri­ver ”Chi­na” till­sam­mans med sin fa­milj.

1975 öpp­na­de han bu­ti­ken, som säl­jer allt möj­ligt från Ki­na och In­di­en. Mest po­pu­lärt är en mini­par­fym.

– En kund som var i Austra­li­en tyck­te att en kvin­na där dof­ta­de gott och frå­ga­de var hon ha­de köpt par­fy­men. ”Den har jag köpt i ditt hem­land” sva­ra­de kvin­nan då. Sen tog det tre år in­nan den nya kun­den hit­ta­de hit, sä­ger Na­sir Sai­fi.

Han be­rät­tar att han ”egent­li­gen” är pen­sio­när men att han tän­ker fort­sät­ta job­ba.

– Jag har ett la­ger på 260 kvadrat­me­ter som är fullt med gre­jer tvärs över ga­tan. De mås­te jag bli av med. Dess­utom, att job­ba hål­ler mig igång. Det är ro­ligt, det är fram­för allt där­för jag fort­sät­ter. Men det är klart att jag har bör­jat tän­ka på av­veck­ling, sä­ger Na­sir Sai­fi och fort­sät­ter:

– När al­la and­ra är le­di­ga är jag här, det blir svårt att gö­ra re­sor till­sam­mans med fa­mil­jen till ex­em­pel.

I bu­ti­ken trängs sol­fjäd­rar, som i som­mar sålt myck- et bra, med masker, skulp­tu­rer, budd­ha­fi­gu­rer och skor med me­ra. För cir­ka tio år se­dan var det omått­ligt po­pu­lärt i Stockholm med så kal­la­de ki­nas­kor, öpp­na sam­mets­skor med ett spän­ne över fo­ten. De säljs fort­fa­ran­de, men det finns inga svar­ta kvar.

– Fa­bri­ken som vi köp­te av har lagts ner och ef­tersom vi in­te säl­jer li­ka bra nu som för åt­ta år se­dan le­tar vi in­te ak­tivt ef­ter nå­gon ny le­ve­ran­tör, sä­ger Na­sir Sai­fi.

Han har fem sö­ner men vill in­te att nå­gon av dem ska ta över bu­ti­ken.

– Jag vill in­te läm­na över be­kym­mer till dem med hy­ror som går upp med me­ra.

Stam­mi­sar från he­la lan­det kom­mer till bu­ti­ken, men Na­sir Sai­fi har in­te tänkt bör­ja med nät­han­del.

– Det blir för myc­ket, för krång­ligt. Vis­sa sa­ker är dess­utom svå­ra att pac­ka och ris­ke­rar att gå sön­der, sä­ger han.

Jag vill in­te läm­na över be­kym­mer

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.