Hal­lå stock­hol­ma­re

Vi i Vasastan - - Sidan 1 -

Väl­kom­men till in­vig­ning ef­ter upp­rust­ning av Ob­ser­va­to­ri­elun­dens kul­le. Ak­ti­vi­te­ter för barn och vux­na på Par­ker­nas dag 25 au­gusti kloc­kan 12.00–15.00.

Ta en titt i te­leskop och lär dig mer om plat­sens ri­ka histo­ria ge­nom im­pro­vi­sa­tions­te­a­ter och fö­re­läs­ning. Sa­gostund och pyssel för bar­nen och Norr­malms stads­dels­för­valt­ning är på plats. Kafé Him­la­val­vet hål­ler öp­pet. På sce­nen 12.00 In­vig­ning 12.30 Im­pro­vi­sa­tions­te­a­ter

13.00 Ama­tö­rast­ro­no­mi på Ob­ser­va­to­ri­e­kul­len. Fö­re­drag av Nils-Erik Ols­son, Stock­holms ama­tö­rast­ro­no­mer 13.30 Im­pro­vi­sa­tions­te­a­ter 14.00 Ob­ser­va­to­ri­elun­den ge­nom tid och rum. Fö­re­drag av Mats Hay­en, histo­ri­ker på Stads­ar­ki­vet

14.30 Im­pro­vi­sa­tions­te­a­ter Vid Ken­tau­ren 13.00 Po­e­si. Po­e­ten Jo­nas Green 13.30 Öp­pen scen för po­e­si

Vid lek­plat­sen luft­bal­long­en

12.30 och 14.00 Sa­gostund för barn. Barn­bib­li­o­te­ka­rie Ka­ri­na Nils­son lä­ser sa­gor på te­mat även­tyr och upp­täckts­re­san­de.

Par­ker­na är en cen­tral del av Stock­holms iden­ti­tet och at­trak­ti­vi­tet och ger ett im­po­ne­ran­de skå­de­spel av for­mer, fär­ger, dof­ter - plat­ser med folk­liv, lek och ak­ti­vi­te­ter som grö­na oa­ser där sta­dens brus kan kän­nas långt bor­ta. Un­der Par­ker­nas dag bjuds det på oli­ka ro­li­ga och spän­nan­de evenemang runt om i sta­dens par­ker. Pas­sa på att upp­täc­ka nya si­dor av din park el­ler hit­ta nya fa­vo­rit­stäl­len.

Läs mer om vad som hän­der 25 au­gusti på: stockholm.se/par­ker­nas­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.