Ny­gam­mal idé för Oden­plan: Pi­az­za

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Mim­mi Ep­ste­in

”Pi­az­za Oden­plan” står det på Li­be­ra­ler­nas valaf­fi­scher run­tom i Va­sas­tan. Par­ti­et väc­ker liv i tio år gam­la frå­gan att stänga av Upp­lands­ga­tan för trafik. Men är det möj­ligt?

Att stänga av Upp­lands­ga­tan för trafik och kopp­la ihop Gustav Va­sa kyrka med tor­get på Oden­plan är en frå­ga som har dis­ku­te­rats i minst tio år. Re­dan in­för va­let 2010 var ”pi­az­zan” en av Li­be­ra­ler­nas lo­ka­la frå­gor. Och par­ti­et har in­te va­rit en­sam­ma om att vil­ja få en sy­deu­ro­pe­isk touch på tor­get. Från bå­da si­dor bloc­ken har fle­ra va­rit po­si­tivt in­ställ­da.

Men in­te myc­ket har hänt. Oden­plan har som be­kant va­rit en bygg­ar­bets­plats i och med byg­get av Ci­ty­ba­nan och länge var pla­nen att Oden­plan skul­le grä­vas upp igen i sam­band med byg­get av gu­la lin­jens sta­tion. Nu blir det in­te så.

Dä­re­mot har ett ar­gu­ment mot att stänga av Upp­lands­ga­tan för trafik va­rit att bus­sar­na mås­te kom­ma fram där, nå­got som ock­så gjort att frå­gan le­gat på is. Nu kampanjar Li­be­ra­ler­na åter för en pi­az­za på Oden­plan.

– Det är en väl­digt ty­pisk och bra Norr­malms­frå­ga, sä­ger Olov Lin­dquist, grupple­da­re för Li­be­ra­ler­na i Norr­malms stads­dels­nämnd.

Kom­mer ”pi­az­zan” att bli verklighet om ni får mak­ten?

– Vi kom­mer att käm­pa för det ef­tersom det är nå­got vi har ve­lat länge men om det går att ge­nom­fö­ra åter­står att se. Bus­sar­na mås­te ha nå­gon­stans att ta vägen. Det är klart att sta­den rent te­o­re­tiskt skul­le kun­na kö­ra över t r afik­för valt­ning­en och prop­pa igen ga­tan, men så fun­ge­rar det ju in­te. Kans­ke går det in­te att för­verk­li­ga men då kans­ke man kan kom­pro­mis­sa och ska­pa nå­gon form av de­lad yta där man mås­te kö­ra sak­ta, sä­ger Olov Lin­dquist (L).

Ti­di­ga­re har pro­ble­met va­rit att SL be­hö­ver Upp­lands­ga­tan för buss­tra­fik, har ni pra­tat med era kol­le­ger i lands­ting­et?

– Nej, frå­gan har fast­nat och vad jag vet har ing­en där ta­git ställ­ning for­mellt, sä­ger Olov Lin­dquist (L).

Vi kom­mer att käm­pa för det ef­tersom det är nå­got vi har ve­lat länge men om det går att ge­nom­fö­ra åter­står att se.

FO­TO: SACHA­RI­AS KÄLLDÉN

GAM­MAL IDÉ - NYTT LIV. Att kny­ta ihop tor­get på Oden­plan med Gys­tav Va­sa kyrka är en minst tio år gam­mal idé som åter kom­mit upp på ta­pe­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.