Kri­tik mot Apple­bu­tik

FLAGG­SKEPP. Pro­test­storm mot sta­dens pla­ner på af­färs­byg­ge i Kungs­träd­går­den

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Cla­rence Fren­ker Mim­mi Ep­ste­in

I tors­dags hölls ett sam­rådsmö­te för Apples pla­ne­ra­de flagg­skepps­bu­tik vid Kungs­träd­går­den. Ett hund­ra­tal syn­punk­ter ha­de in­kom­mit till sta­den och på mö­tet höj­des fle­ra kri­tis­ka rös­ter.

To­talt har ett hund­ra­tal syn­punk­ter in­kom­mit till stads­bygg­nads­kon­to­ret un­der den öpp­na sam­råds­ti­den, som in­led­des den 4 ju­li.

På mö­tet un­der tors­da­gen dis­ku­te­ra­des bu­tiks­pla­ner­na öp­pet. Många var kri­tis­ka. Bit­vis var stäm­ning­en upp­rörd.

– När man bygg­de Wa­ter­front sa man ock­så att det skul­le va­ra ge­nom­skin­ligt och in­bju­dan­de för stock­hol­mar­na. Och hur blev det? En stor ko­loss in­till Stads­hu­set. Nu gör ni pre­cis sam­ma sak igen, sa en åhö­ra­re.

Bygg­pla­ner­na har se­dan de på­bör­ja­des 2016 stött på mas­siv kri­tik och hu­set har även ri­tats om för att bätt­re, en­ligt sta­dens krav, an­pas­sas till den tänk­ta plat­sen och om­kring­lig­gan­de mil­jön.

Syn­punk­ter­na på bygg­pla­ner­na har i hu­vud­sak hand­lat om att huruvi­da en elekt­ro­nik­jät­te ska få rätt att byg­ga på en så­dan cen­tral plats som Kungs­träd­går­den el­ler in­te. Samt att den tänk­ta bygg­na­den upp­ges skär­ma av en­trén mot Hamn­ga­tan och bi­dra till en kom­mer­si­a­li­se­ring av Kungs­träd­går­den som hit­tills in­te har fö­re­kom­mit.

– Vi är in­te emot en Apple-bu­tik men vi tyc­ker att plat­sen är helt fel, sä­ger Bir­git­ta Pal­mertz som de­la­de ut flyg­blad ut­an­för mö­teslo­ka­len.

Mar­tin Schrö­der på stads­bygg­nads­kon­to­ret har för­stå­el­se för all­män­he­tens en­ga­ge­mang i frå­gan.

– Al­la pro­jekt som be­rör en plats i sta­den som många har en re­la­tion till blir spe­ci­el­la. Och Kungs­träd­går­den är just en så­dan plats som de all­ra fles­ta stock­hol­ma­re har en åsikt och upp­fatt­ning om, sä­ger han.

På plats fanns även Erik Slott­ner (KD) som är emot byg­get och har fö­re­sla­git Norr­malm­storg som en al­ter­na­tiv plats för en bu­tik. Cecilia Ober­mül­ler (MP) när­va­ra­de ock­så.

– Ut­form­ning­en är in­te ac­cep­ta­bel, vi kom­mer att sä­ga nej till nu­va­ran­de för­slag, sä­ger hon.

Sam­rå­det på­går till och med den 12 sep­tem­ber.

När man bygg­de Wa­ter­front sa man ock­så att det skul­le va­ra ge­nom­skin­ligt och in­bju­dan­de för stock­hol­mar­na. Och hur blev det?

PRO­TE­STE­RAR. Ma­ri­on Sun­dqvist och Bir­git­ta Pal­mertz de­lar ut flyg­blad i pro­test mot pla­ner­na på en Apple-bu­tik i Kungs­an. VILL FLYT­TA. Erik Slott­ner (KD) näm­ner Norr­malm­storg som al­ter­na­tiv plats för en Apple-bu­tik.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.