Ena Stock­holm

Vi i Vasastan - - Vasastan - An­na Sjögren

lugn och fa­mil­je­vän­lig oas i Fitt­ja. Vid hy­res­hu­sen och up­pe i cent­rum är det stö­ki­ga­re, tyc­ker hon.

– Men jag ser inga svens­kar här, mest folk med ut­ländsk bak­grund. Svens­kar­na kans­ke in­te vill bo här?

Tax­i­chauf­fö­ren Na­h­ru Kurs­hid har bott här se­dan om­rå­det bygg­des.

– Det här är ett fint om­rå­de, det är lugnt och al­la kän­ner al­la. Det är tryggt och bra gran­nar. Det en­da pro­ble­met är att folk från he­la Fitt­ja kom­mer för att par­ke­ra si­na bi­lar här. Det är mind­re risk att bi­lar­na brin­ner, om nå­gon ut­om­stå­en­de kom­mer har vi koll, sä­ger han.

Po­li­ti­ker­nas för­hopp­ning med att byg­ga om­rå­den som Fitt­ja­ter­ras­sen är bå­de att få de i om­rå­det som gör kar­riär att få tag i en at­trak­tiv bo­stad här att stan­na kvar – och att få köp­star­ka grup­per ut­i­från att flyt­ta in. Men fun­ge­rar det?

Inga et­nis­ka svens­kar

En kvin­na i om­rå­det tror in­te det. Hon sak­nar de et­nis­ka svens­kar­na som hon sett flyt­ta här­i­från se­dan 1970-ta­let. Hen­nes son skrat­tar åt frå­gan hur man får dem att flyt­ta till­ba­ka.

– Näs­tan al­la som kan flyt­tar här­i­från. Sko­lor­na är in­te bra, det är otryggt. Att byg­ga för att få folk att stan­na? Det hän­der in­te.

Att för­tä­ta mil­jon­pro­gram­men med ägt bo­en­de är bra för in­di­vi­der som kan kom­ma in på bo­stads­mark­na­den och gö­ra bo­stads­kar­riär. Men in­te för att bry­ta seg­re­ga­tio­nen, me­nar Andre­as Alm Fjell­borg. Över tid är det en allt stör­re an­del lå­gin­komst­ta­ga­re som flyt­tar till bo­stads­rät­ter och rad­hus som byggs här.

– Det finns en över­tro på att bo­stads­rät­ter i stig­ma­ti­ser ade om­rå­den loc­kar en svensk­född me­del­klass. I dag fo­ku­se­rar man på de om­rå­den där seg­re­ga­tio­nens ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser syns tyd­li­gast, men då mis­sar man att seg­re­ga­tion krä­ver in­sat­ser i fle­ra om­rå­den. Det krävs ock­så fler bil­li­ga hy­res­rät­ter i väl­bär­ga­de om­rå­den, så att lå­gin­komst­ta­ga­re ock­så kan väl­ja var de ska bo, sä­ger Andre­as Alm Fjell­borg.

”Tryck­te ner min fru”

Men hur lätt är det att in­te­gre­ra sig? Na­h­rud Kurs­hids fa­milj flyt­ta­de till Fitt­ja­ter­ras- sen från Ös­ter­malm. Som en av få mörk­hy­a­de i om­rå­det kän­de han sig in­te väl­kom­men där.

– Jag är gift med en svensk kvin­na, folk gick på och tryck­te ner min fru för att hon var gift med mig. Nu är hon den en­da svens­ken här, men här är vi väl­kom­na.

Han ser gär­na att om­rå­det blir mer blan­dat på al­la sätt. Men bil­den av Fitt­ja som otryggt och kri­mi­nellt hjäl­per in­te in­teg­ra­tio­nen, tror han. Sa­naa Che­ha­bi tror att seg­re­ga­tio­nen lö­ser sig med de unga.

– Jag ser att ung­do­mar blan­dar s i g mer mel­lan svens­kar och and­ra et­ni­ci­te­ter, de är va­na­re vid det, sä­ger hon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.