Sam­tal om kris­ten­do­mens röt­ter

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Vi träf­fas 9 ons­dags­kväl­lar un­der hös­ten och vå­ren 2018-2019 och lä­ser den nyut­kom­na bo­ken

”De­no­kän­deJe­sus” av Cecilia Was­sén och To­bi­as Hä­ger­land. Bo­ken be­skri­ver det sam­häl­le Je­sus ver­ka­de i, dess se­der och bruk, dess so­ci­a­la struk­tur och fö­re­ställ­nings­värld och hur värl­dens störs­ta re­li­gi­on väx­te fram. Sam­tals­le­da­re är Eva Basch Kå­h­re, psy­ko­a­na­ly­ti­ker och and­lig väg­le­da­re. När vi möts in­le­der Eva med en re­flex­ion. Se­dan är or­det fritt. Väl­kom­men att väd­ra di­na fun­de­ring­ar, tan­kar, åsik­ter och er­fa­ren­he­ter.

Tid: Kl 19 ons­da­gar­na 12/9, 10/10, 7/11, 12/12, 9/1, 13/2, 13/3,10/4 och 8/5.

Plats: Me­di­ta­tions­rum­met på Sab­bats­bergs sjuk­hus, Oli­vecro­nas väg 5.

Kon­takt och an­mä­lan: Ma­ria Hjort­storp, 08-508 88 605. ma­ria.hjort­storp@svenska­kyr­kan.se

An­mä­lan se­nast 10 sep­tem­ber. Ing­en kost­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.