… och så här ska Vasagatan gö­ras li­te mer at­trak­tiv

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mim­mi Ep­ste­in

Från av­skydd till äls­kad. Det är må­let när om­gör­ning­en av Vasagatan nu drar igång. Så här är det tänkt att bli.

Mer stads­liv, hög­re sä­ker­het och bätt­re plats för cy­klis­ter och gång­tra­fi­kan­ter. Det är pla­nen när Stock­holms stad nu bör­jar byg­ga om Vasagatan.

En ny vi­sions­skiss som pre­sen­te­ra­des på en press­träff ut­an­för Cen­tral­sta­tio­nen i mån­dags vi­sar bland an­nat hur Vasagatan ska få ett mer bou­le­vard­lik­nan­de ut­se­en­de med mer plats för ute­ser­ve­ring­ar och där cy­klis­ter ska ges eget ut­rym­me istäl­let för att blan­das med bil­tra­fi­ken.

Or­dent­li­ga cy­kel­ba­nor

Spaden sätts i mar­ken om en till två vec­kor vid Öst­ra Järn­vägs­ga­tan.

– I dag är Vasagatan in­te en plats man äls­kar, men det ska det bli, sä­ger Jo­nas Eli­as­son, Stock­holms stads tra­fik­di­rek­tör.

Tra­fik­bor­gar­rå­det Da­ni­el Helldén (MP) är glad att det blir or­dent­li­ga cy­kel­ba­nor och in­te cy­kel­fält som i dag.

– Om tre år är det klart. Det blir rö­rigt un­der ti­den men vi kom­mer att gö­ra allt för att fram­kom­lig­he­ten ska fungera så bra som möj­ligt. Det gör ont när knop­par bris­ter, men Vasagatan kom­mer slå ut så vac­kert, sä­ger han.

I dag finns 43 träd på Vasagatan, de kom­mer att tas ner och er­sät­tas med 67 nya. Hös­ten 2021 be­räk­nas he­la ar­be­tet med Vasagatan va­ra klart. Pro­jek­tet kos­tar cir­ka 152,8 mil­jo­ner kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.