Mil­jö­par­ti­ets för­slag: Gör Hamn­ga­tan bil­fri

Vi i Vasastan - - Vasastan - Mim­mi Ep­ste­in

Stäng av Hamn­ga­tan för bil­tra­fik och ska­pa mer ut­rym­me för gå­en­de, cy­klis­ter och gröns­ka. Det vill MP i Stock­holm som fort­sät­ter sin kamp för att mins­ka bilå­kan­det i sta­den. Mo­de­ra­ter­na så­gar för­sla­get.

Mil­jö­par­ti­et i Stock­holm dri­ver frå­gan om ett bil­fritt Hamn­ga­tan. Bland an­nat vill par­ti­et bred­da gång­ba­nor­na och kom­plet­te­ra dem med fler träd samt bred­da cy­kel­ba­nor­na.

Kör­ba­nan vill man kraf­tigt be­grän­sa så att den i stäl­let för da­gens fem kör­fält rym­mer två, för kol­lek­tiv­tra­fik samt på vis­sa sträc­kor för taxi och va­ru­le­ve­ran­ser.

– Det skul­le bli li­te som en fort­sätt­ning på Kla­ra­bergs­ga- tan fast där har vi ju klippt bort al­la kör­fält. Vi vet att det kom­mer att be­hö­vas viss le­ve­ran­stra­fik och kol­lek­tiv­tra­fik på Hamn­ga­tan men vi vill kraf­tigt för­bätt­ra fram­kom­lig­he­ten för fot­gäng­a­re och cy­klis­ter, sä­ger Da­ni­el Helldén (MP), tra­fik­bor­gar­råd.

På söd­ra si­dan räk­nar man med att gång­ba­nor­na kan bred­das med tre me­ter och på nor­ra si­dan med he­la sex me­ter.

– Det här är en ga­ta där man in­te be­hö­ver den ty­pen av trafik som den är di­men­sio­ne­rad för i dag. I stäl­let skul­le det här ge plats till mer ga­tu­liv, ute­ser­ve­ring­ar, träd och sitt­plat­ser, sä­ger Da­ni­el Helldén (MP).

Är det ett vallöf­te att gö­ra Hamn­ga­tan bil­fri?

– Ja, det är en frå­ga vi kom- mer att dri­va, sä­ger Da­ni­el Helldén (MP).

I för­sla­get blir även Ser­gel­ron­del­len och de­lar av Re­ge­rings­ga­tan, Svea­vä­gen och Norr­lands­ga­tan bil­fria om­rå­den. Mo­de­ra­ter­na i Stock­holm är myc­ket kri­tis­ka.

– Vi har ett tra­fik­ha­ve­ri i City med bi­lar som står stil­la och trängs. He­la sta­den hål­ler på att grä­vas upp och att då fö­re­slå att man ska stänga av Hamn­ga­tan för bil­tra­fik vi­sar hur li­te för­stå­el­se Mil­jö­par­ti­et har för fram­kom­lig­het, sä­ger An­na Kö­nig Jerl­myr, op­po­si­tions­bor­gar­råd och fort­sät­ter:

– För­sla­get skul­le le­da till att in­far­ter till Kla­ra­tun­neln, som le­der bort tra­fi­ken, stop­pas. Vi vill i stäl­let byg­ga den öst­li­ga för­bin­del­sen för att få bort trafik från stan och öka luft­kva­li­te­ten. I dag vet in­te stock­hol­mar­na hur lång tid det kom­mer att ta att ta sig hem ef­tersom det är så igen­kor­kat.

Li­be­ra­ler­na stäm­mer in i kri­ti­ken.

– Vi mås­te öka fram­kom­lig­he­ten för kol­lek­tiv­tra­fik, gång­tra­fi­kan­ter och cy­klis­ter, det går L till val på. Men att gö­ra ut­spel om en­skil­da ga­tor ut­an att ha en plan för fram­kom­lig­he­ten för al­la tra­fik­slag är helt ose­ri­öst, särskilt som tra­fik­si­tu­a­tio­nen i he­la sta­den fak­tiskt är helt hor­ri­bel. Det är up­pen­bart att det är med nöd och näp­pe som MP över hu­vud ta­get ac­cep­te­rar last­bils­trans­por­ter in­ne i cent­rum, men allt kan in­te kö­ras på låd­cy­kel, sä­ger Pa­trik Sil­ve­rudd, Li­be­ra­ler­nas grupple­da­re i tra­fik­nämn­den.

FO­TO: STOCK­HOLMS STAD

NYA VASAGATAN. Om ett par vec­kor in­leds om­gör­ning­en av Vasagatan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.