Be­ta­la t-ba­ne­re­san med ett chip un­der hu­den? Nej tack!

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Mats Philip­son

Det har förts fram tan­kar från SL om ett sy­stem där ac­cesskor­tet skul­le för­svin­na och er­sät­tas av ett sy­stem med be­tal­ning­ar an­ting­en med betalkort el­ler mo­bil­te­le­fon, el­ler i värs­ta fall ett chip un­der hu­den. För­slag som in­te ba­ra in­skrän­ker val­fri­he­ten att väl­ja be­tal­nings­sätt, ut­an även le­der till mas­sö­ver­vak­ning och kart­lägg­ning av en­skil­da per­so­ners resva­nor i än hög­re ut­sträck­ning.

Den öka­de kon­trol­len av den en­skil­de i sam­häl­let är ett hot, in­te ba­ra mot den en­skil­des in­tegri­tet, då allt mer av vad man fö­re­tar sig re­gi­stre­ras, ut­an även mot val­fri­he­ten att väl­ja hur man vill be­ta­la och att slip­pa bli över­va­kad.

I för­läng­ning­en ho­tas även de­mo­kra­tin, då man ald­rig kan ve­ta hur in­for­ma­tio­nen kan kom­ma att an­vän­das och vem som kan få till­gång till den. För den som har ett chip un­der hu­den är den per­son­li­ga in­tegri­te­ten helt av­stängd, då den­nes po­si­tion och rö­rel­ser all­tid kom­mer att kun­na kart­läg­gas.

Om en en­skild per­son väl­jer att sä­ga upp sin in­tegri­tet och ac­cep­te­rar att va­ra stän­digt över­va­kad må va­ra en sak, men om detta ris­ke­rar att ska­pa en stan­dard som and­ra för­vän­tas ac­cep­te­ra så är vi myc­ket far­ligt ute. Man skall hel­ler in­te be­hö­va va­ra ”äld­re” för att ha rätt att an­vän­da al­ter­na­ti­va, ic­ke över­vak­nings­ba­ra, be­tal­sätt, ut­an detta skall va­ra en rät­tig­het för al­la.

TÄNK PÅ:

FO­TO: JANNIE FLODMAN

ÖVER­VAK­NING. Vi är far­ligt ute om vi tving­as tum­ma på vår in­tegri­tet för att kun­na åka tun­nel­ba­na i fram­ti­den, skri­ver Mats Philip­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.