M: ”Norr­malm be­hö­ver bätt­re äldre­omsorg”

Vi i Vasastan - - Tyck Om! -

Sam­ma po­li­ti­ker som i Stock­holms stads­hus käm­par för att tränga ut pri­va­ta ak­tö­rer från äldre­omsor­gen, har lå­tit Stock­holms of­fent­ligt driv­na äldre­omsorg bli säm­re. Dess­utom har det un­der man­dat­pe­ri­o­den bli­vit svå­ra­re än nå­gon­sin att få en äldre­bo­en­de­plats. Am­bi­tio­nen för Stock­holms äldre­omsorg mås­te hö­jas.

I Norr­malm har all­var­li­ga miss­för­hål­lan­den vi­sat sig i den äldre­omsorg som drivs of­fent­ligt. Vä­der­kvar­nens vård- och om­sorgs­bo­en­de har skarpt kri­ti­se­rats av IVO ef­ter att det un­der en in­spek­tion fram­kom att vis­sa bo­en­de ba­ra du­schat vid ett till två till­fäl­len vis­sa må­na­der, och att vis­sa bo­en­de in­te fått nå­gon städ­ning.

Äld­re som bor på de vård- och om­sorgs­bo­en­den som sta­den dri­ver i egen re­gi är mind­re nöj­da idag jäm­fört med 2014. Det är up­pen­bart att styr­ning­en av sta­dens egna verk­sam­he­ter be­hö­ver bli mer ef­fek­tiv och kva­li­tets­fo­ku­se­rad.

Det har se­dan 2014 ock­så bli­vit svå­ra­re för äld­re att få bo­en­de­plats. Man be­dö­mer i vis­sa stads­de­lar med­ve­tet mer re­strik­tivt. Stads­de­len Norr­malm har öp­pet an­gett att ”kra­ven bli­vit stra­ma­re för bi­stånds­be­dömd äldre­omsorg.” Nå­got som be­kräf­tas i se­nas­te siff­ror­na, un­der 2017 fick när­ma­re 20 pro­cent av­slag till vård- och om­sorgs­bo­en­de, jäm­fört med 11 pro­cent un­der 2016.

Mo­de­ra­ter­na går till val på att re­for­me­ra bi­stånds­be­döm­ning­en för att sä­ker­stäl­la rätt­vi­sa be­döm­ning­ar, och mer till­gäng­li­ga bi­stånds­hand­läg­ga­re. Vi vill in­fö­ra en bo­en­de­ga­ran­ti för äld­re över 85 år, stop­pa åter­kom­mu­na­li­se­ring­ar­na, och för­bätt­ra kva­li­te­ten på sta­dens of­fent­li­ga äldre­bo­en­den.

Den­nis We­din (M), grupple­da­re Stock­holm stads äld­re­nämnd

Pet­ra Gardos Ek (M), grupple­da­re Norr­malms stads­dels­nämnd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.