Na­zis­ter får in­te mar­sche­ra i hel­gen

Vi i Vasastan - - Vasastan -

Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen, NMR, får avslag på sin an­sö­kan om all­män sam­man­komst i Stock­holm i hel­gen.En­ligt den till­stånds­an­sö­kan som läm­nats in vil­le NMR mar­sche­ra från Ob­ser­va­to­ri­elun­den via Svea­vä­gen, Hamn­ga­tan, Kungs­träd­gårds­ga­tan och Ström­bron med Mynt­tor­get som slut­des­ti­na­tion mel­lan kloc­kan 10 och 18 nu på lör­dag.

Mynt­tor­get om­fat­tas dock re­dan av en an­nan till­stånds­gi­ven demonstration vid den tän­ka tid­punk­ten, vil­ket en­ligt po­li­sen gör att nå­got yt­ter­li­ga­re till­stånd in­te kan be­vil­jas.

Po­li­sen upp­ger vi­da­re att tre al­ter­na­ti­va färd­vä­gar har fö­re­sla­gits. NMR har dock, en­ligt be­slu­tet, in­te god­ta­git nå­gon av des­sa.

FO­TO: CLA­RENCE FREN­KER

NÖJD. Stock­holms mil­jö­bor­gar­råd Ka­ta­ri­na Lu­hr (MP) vill öpp­na åter­bruk i Stock­holms al­la stads­de­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.