För­sko­lan stäng­er – ef­ter 100 år

Vi i Vasastan - - Vasastan - Jo­hann Ber­nö­vall

Sta­dens reg­ler sät­ter stopp för den an­ri­ka för­sko­lan Sa­tel­li­ten på Karl­bergs­vä­gen i Va­sas­tan. I fre­dags stäng­de den igen. Men trots ve­mo­dig stäm­ning ställ­des det till med fest.

Bå­de per­so­nal och för­äld­rar har käm­pat för för­sko­lans över­lev­nad men sta­dens be­sked har in­te gått att änd­ra på. De 27 bar­nen be­höv­de bli 10 för att för­sko­lan ska få fort­sät­ta hål­la öp­pet, på grund av att lo­ka­len en­ligt sta­dens reg­ler är för li­ten. Att dri­va för­sko­lan vi­da­re med 10 barn är nå­got som fö­re­ta­get som dri­ver för­sko­lan, In­spi­ra, tyc­ker är ohåll­bart.

– Det känns så klart jät­tetrå­kigt, det har va­rit en fin för­sko­la i en lo­kal där det fun­nits verk­sam­het för barn i över 100 år, sä­ger för­sko­le­che­fen Sara Bark.

Äld­re har hört av sig

I lo­ka­len som ägs av Gustav Va­sa för­sam­ling fanns en av Stock­holms ti­di­ga­re barnstu­gor som öpp­na­de re­dan 1909. Fle­ra äld­re per­so­ner har hört av sig och be­rät­tat om de­ras tid som barn i lo­ka­len, be­rät­tar Sara Bark.

Trots att ve­mo­det lig­ger i luf­ten un­der den sista da­gen på för­sko­lan så av­slu­tas eran Sa­tel­li­ten med en fest. Det är för­äl­dern Sara Tör­nquist som bju­dit in clow­nen Li­di­a­na Bar­ros som bju­der på show till­sam­mans med bar­nen.

– Min son har gått här se­dan han var 1,5 år, hös­ten 2014. Vi för­äld­rar äls­kar för­sko­lan och fram­för allt de fan­tas­tis­ka pe­da­go­ger som ar­be­tar här, så jag kän­de att jag vil­le gö­ra nå­got för att vi­sa min upp­skatt­ning, sä­ger Sara Tör­nquist.

Det är ett enormt slö­se­ri att lo­ka­ler­na an­vänds all­de­les för li­te.

FO­TO: YLVA BERGMAN

CLOWN. Li­di­a­na Bar­ros sko­jar med bar­nen på Sa­tel­li­tens för­sko­la. Nu har den stängt då lo­ka­len är för li­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.