Si­van-Di­van, 73, ak­tu­ell med ny hyll­nings­kon­sert

Vi i Vasastan - - Vasastan - Jo­hann Ber­nö­vall

Siv Wenn­berg, 73, är ope­ra­di­van från Tim­rå som bott i Va­sas­tan i snart 50 år. Nu är hon åter ak­tu­ell med en hyll­nings­kon­sert till kom­po­si­tö­ren Emil Sjögren.

Siv ”Si­van-Di­van” Wenn­berg fick sitt smek­namn som återkommande gäst i Ro­bert Asch­bergs tv-pro­gram på 1990-ta­let. Be­tyd­ligt läng­re till­ba­ka än så, 1918, gick en an­nan stor mu­sik­pro­fil i Stock­holm ur ti­den. Kom­po­si­tö­ren Emil Sjögren hyl­las av Siv Wenn­berg med en hyll­nings­kon­sert i S:t Jo­han­nes kyr­ka. En kyr­ka där Emil Sjögren själv var or­ga­nist en gång i ti­den.

– Han var en spe­ci­ell man som skrev fan­tas­tisk mu­sik. Nu när det är 100 år se­dan han gick bort känns det fan­tas­tiskt att kun­na gö­ra den här hyll­ning­en på mitt eget vis, sä­ger Siv Wenn­berg och för­kla­rar att hon in­te ba­ra sjung­er un­der si­na kon­ser­ter. Hon be­rät­tar även histo­ri­er om mu­si­ken och per­so­ner­na bakom den.

För många idag är Emil Sjögren ett re­la­tivt okänt namn. Kan det rent av va­ra så att han är bort­glömd? Nja, me­nar Siv Wenn­berg.

– På sätt och vis kanske. Sam­ti­digt är han en av de sto­ra in­om den klas­sis­ka mu­si­ken. Mu­si­ken är myc­ket ro­man­tisk, sä­ger hon.

Siv Wenn­berg har tur­ne­rat och sålt mäng­der av ski- vor runt om i världen. Och än­nu har hon ing­en plan på att läg­ga ner verk­sam­he­ten som ope­ra­di­va.

– Jag har be­stämt mig för att fort­sät­ta till 2022, då kom­mer jag tan­ge­ra Ni­co­lai Ged­da i an­tal år som ak­tiv. Och det känns som att jag kom­mer kla­ra det. Jag är myc­ket frisk!

Kon­ser­ten in­ne­hål­ler utö­ver Emil Sjögrens mu­sik även verk av Wag­ner och en hyll­ning till Bir­git Nils­son. Ac­kom­pan­je­rar gör or­ga­nis­ten Sig­vard Se­li­nus. Kon­ser­ten spe­las i S:t Jo­han­nes kyr­ka på lör­dag 8 september och se­dan på fle­ra and­ra plat­ser runt om i Stock­holms­re­gi­o­nen i höst.

FO­TO: JO­HANN BER­NÖ­VALL

VASASTADSPROFIL. Hov­sång­ers­kan Siv Wenn­berg har hun­nit fyl­la 73 men tän­ker in­te läg­ga av för det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.