Skön­hets­rå­det nob­bar App­le-bu­tik

Vi i Vasastan - - Stockholm - Jo­hann Ber­nö­vall

I för­ra vec­kan hölls ett väl­be­sökt sam­rådsmö­te för all­män­he­ten om den tänk­ta App­le-bu­ti­ken i Kungs­träd­går­den. Där höj­de många rös­ten mot byg­get. Nu har även re­miss­in­stan­sen Skön­hets­rå­det sagt sitt.

Re­dan 2016 gick Stock­holms stads Skön­hets­råd ut med sitt mot­stånd mot att lå­ta elekt­ro­nik­jät­ten App­le byg­ga en bu­tik i Kungs­träd­går­den. När pla­ner­na nu är ute på sam­råd så har man in­te änd­rat åsikt. Man har dock ing­et emot bygg­na­dens ut­se­en­de i sig ut­an det är själ­va pla­ce­ring­en i Kungs­träd­går­den som man anser är fel.

”Det rå­der ing­et över­skott på väl om­hän­der­tag­na of­fent­li­ga rum i cen­tra­la lä­gen i Stock­holm. Dess­utom blir de öpp­na ytor­na i Ci­ty än vik­ti­ga­re när hus byggs på och ga­turum­men får mer skugga. Att i ett så­dant lä­ge mins­ka plat­sen för stock­hol­mar­na till för­mån för elekt­ro­nik­för­sälj­ning i stans vik­ti­gas­te park är in­te god hus­håll­ning med ge­men­sam­ma re­sur­ser”, skri­ver Skön­hets­rå­det bland an­nat i sitt ytt­ran­de.

Sam­rå­det på­går till och med den 12 september. Den som vill tyc­ka till om pro­jek­tet ska skri­va till stads­bygg­nads­nämn­den in­nan dess. To­talt har ett hund­ra­tal syn­punk­ter re­dan in­kom­mit till stads­bygg­nads­kon­to­ret un­der sam­råds­ti­den,

…in­te god hus­håll­ning med ge­men­sam­ma re­sur­ser”

IL­LUST­RA­TION: APP­LE/FOS­TER&PARTNERS

I KUNGSAN. Så här vill elekt­ro­nik­fö­re­ta­get att de­ras nya bu­tik i Ci­ty ska se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.