Mör­ker, mat­ning och sing­el­käk

UD­DA. Här är stock­holms­re­stau­rang­er­na med li­te an­norlun­da kon­cept

Vi i Vasastan - - Stockholms Helg -

LYX I STÖ­KIG FÖRPACKNING

2015 öpp­na­de Punk Roya­le på Folkun­ga­ga­tan och väck­te snabbt upp­märk­sam­het med sin lyx­i­ga men spex­i­ga av­smak­nings­me­ny och kon­tro­ver­si­el­la ser­ve­rings­tek­ni­ker. Bli in­te för­vå­nad om du ser­ve­ras en rätt di­rekt i han­den el­ler ma­tas med sked av ser­vi­tö­ren. Mu­si­ken är hög, be­lys­ning­en däm­pad och rök­ma­ski­nen går varm. Här får du 20 smårät­ter med till­hö­ran­de dryc­kespa­ket i ett högt tem­po för 1 500 kr (1 250 kr med al­ko­hol­fritt dryc­kespa­ket).

Se­dan 2016 finns re­stau­rang­ens små­sys­kon Punk Roya­le Café vägg i vägg. Kon­cep­tet är lik­nan­de, men här är rät­ter­na fär­re (10 styc­ken) och prislap­pen mer lätt­smält, 400 kro­nor kos­tar ka­la­set, men då in­går in­te dryck.

Punk Roya­le och Punk Roya­le Café lig­ger på Folkun­ga­ga­tan 128.

ÄT I TO­TALT MÖR­KER

På Svart­klub­ben äter du i to­talt mör­ker. Al­la ser­vi­tö­rer är syn­ska­da­de och sjung­er sam­ti­digt som de ser­ve­rar ma­ten, mat som du allt­så in­te ser vad det är. När du bo­kar be­stäl­ler du en fast tre­rät­ters­me­ny, med el­ler ut­an dryc­kespa­ket. Väl fram­me kli­ver du in i mörk­ret.

Så här be­skri­ver Svart­klub­ben själ­va upp­le­vel­sen: ”I mör­ker skärps sin­nes­in­tryc­ken och du er­bjuds att in­ta en mål­tid där smak, doft och kän­sel får en be­tyd­ligt mer fram­trä­dan­de roll.”

Hus­ban­det Syn­li­ga står för un­der­håll­ning­en un­der he­la kväl­len.

Svart­klub­ben lig­ger på Sö­der­man­na­ga­tan 27.

LEK OCH MID­DAG I ETT

Re­stau­rang Rä­kan är från bör­jan en gö­te­borgskrog med fo­kus på färs­ka skal­djur. 2015 flyt­ta­de de till Stock­holm och men på hem­si­dan gör man klart att ma­ten fort­fa­ran­de sma­kar som på väst­kus­ten. Twis­ten då? Bor­den är pla­ce­ra­de kring en pool och här kör du själv di­na skal­djur fram till bor­det med hjälp av en ra­di­o­styrd båt.

Re­stau­rang Rä­kan lig­ger på Va­sa­ga­tan 23.

SINGELMINGEL PÅ DJUR­GÅR­DEN

Klas­sis­ka kro­gen Oax­en Slip på Djur­går­den bör­jar i ok­to­ber med spe­ci­al­kväl­lar en gång i vec­kan som de kal­lar för ”Oax­en So­lo”. Med sats­ning­en rik­tar de sig till sing­lar och and­ra som of­ta äter mid­dag på egen hand. Som gäst bo­kar man ba­ra tid för mål­ti­den i för­väg. Menyn och säll­ska­pet blir en över­rask­ning på plats. Oax­en Slip lig­ger på Beck­holm

svä­gen 26.

Ut­bu­det av kro­gar i Stock­holm är nu så stort att det ibland kan va­ra svårt att son­de­ra ter­räng­en och väl­ja var du ska läg­ga din tid och di­na slan­tar. Vi lis­tar fy­ra re­stau­rang­er som stic­ker ut från mäng­den med si­na ovan­li­ga kon­cept. I mör­ker skärps sin­nes­in­tryc­ken och du er­bjuds att in­ta en mål­tid där smak, doft och kän­sel får en be­tyd­ligt mer fram­trä­dan­de roll.

FO­TO: DINO SOLDIN/PRESSBILD

UD­DA GREPP. Här får du kö­ra di­na rä­kor på en ra­di­o­styrd båt.

ARKIVFOTO: LIN­DA GREN

SPEXIGT. Gäs­ten Kristin An­ders­son fick hum­mer ser­ve­rad rätt in i mun­nen när vi be­sök­te Punk Roya­le 2015.

FO­TO: PRESSBILD

UPPDUKAT FÖR SING­LAR. Oax­en Slip vill loc­ka män­ni­skor som of­ta kä­kar en­sam­ma till sin nya sats­ning.

FO­TO: SVART­KLUB­BEN

På Svart­klub­ben på Sö­der­malm får du äta i to­talt mör­ker.Har vi mis­sat en ud­da krog som du tyc­ker att vi bor­de skri­va om? Tipsa oss på in­fo@ stock­holmdi­rekt.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.