Replik: KD får visst peng­ar över

Vi i Vasastan - - Tyck Om! - Erik Slott­ner (KD) Grupple­da­re i Stock­holms stads­hus

Lasse Tock­lin skri­ver på in­sän­dar­si­dan (2018-08-18) att ”Krist­de­mo­kra­ter­na i Stock­holm bluf­far” om möj­lig­he­ter­na att stop­pa slö­se­ri­et med skat­te­peng­ar.

Jag kan lug­na Lasse Tock­lin om att det in­te alls är frå­gan om nå­gon bluff – det är frå­gan om en­kel ma­te­ma­tik. Var­je kro­na vi spa­rar på de röd­grön­ro­sas slö­se­ri kom­mer in­ve­ste­ras i väl­fär­den el­ler be­hål­las av dem som har tjä­nat in den: det vill sä­ga de hårt ar­be­tan­de stock­hol­mar­na.

Vi vill av­skaf­fa Rå­det för mänsk­li­ga rät­tig­he­ter, So­ci­a­la håll­bar­hets­kom­mis­sio­nen, ka­par sta­dens kon­sult­kost­na­der, gör bätt­re upp­hand­ling­ar, mins­kar an­ta­let stads­dels­nämn­der och stop­par de kom­mu­nalt fi­nan­si­e­ra­de graf­fiti­väg­gar­na.

Erik Slott­ner (KD).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.