KONS­TEN ATT LA­GA KLÄ­DER

Konst­nä­ren Lee Ming­wei gäs­tar Bon­ni­ers konst­hall med ett an­norlun­da verk: Att lap­pa ihop be­sö­kar­nas tra­si­ga pal­tor.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 -

Konst­nä­ren Lee Ming­wei är i Stock­holm för förs­ta gång­en och bi­drar till Bon­ni­ers konst­halls nya grupput­ställ­ning med sitt verk ”The men­ding pro­ject”. I en del av hal­len med ett stort glas­föns­ter ut mot Tors­ga­tan har Ming­wei ska­pat ett rum, med trådspo­lar på väg­gar­na, dit be­sö­ka­re kan kom­ma och få si­na tra­si­ga plagg el­ler tex­tili­er la­ga­de. På plats finns vo­lon­tä­rer som syr och la­gar.

– Pro­ces­sen tar un­ge­fär mel­lan tio och fem­ton mi­nu­ter. Det blir ett mö­te där bå­de den som läm­nar ett plagg och den som la­gar det är li­ka viktiga. Of­ta finns en vacker histo­ria bakom plag­gen, sä­ger Lee Ming­wei, och fort­sät­ter:

– Vis­sa vill helst sit­ta tys­ta, and­ra vill pra­ta jät­te­myc­ket och har kanske in­te ens nå­got med sig. Allt är okej.

Han be­rät­tar att tan­ken är att man läm­nar sitt la­ga­de plagg i konst­hal­len un­der ut­ställ­nings­ti­den. Lag­ning­en blir syn­lig och från var­je plagg dras en tråd till nå­gon av spo­lar­na på väg­gen. På det sät­tet väx­er ver­ket kon­ti­nu­er­ligt.

– Lo­kal­bor­na och be­sö­kar­na hjäl­per till att gö­ra det me­nings­fullt. Men det är in­te all­tid folk vill läm­na kvar plagg. Om det är kallt kanske man be­hö­ver sin scarf. Och igår var det en li­ten flic­ka vars nal­le be­höv­de la­gas. Den vil­le hon in­te läm­na kvar, sä­ger Lee Ming­wei.

Hur kom du på idén till konst­ver­ket?

– Det har sin grund i den hems­ka hän­del­se 9/11 2001 när två flyg­plan flög in i World Tra­de Cen­ter. Min man job­ba­de där då och un­der åt­ta tim­mar viss­te jag in­te om han ha­de kla­rat sig el­ler in­te. Då gick jag hem och bör­ja­de la­ga och re­pa­re­ra vå­ra klä­der tills min man plöts­ligt stod i hal­len. Hän­del­sen tog många år att pro­ces­sa. Ver­ket hand­lar om hur vi kan gå vi­da­re som män­ni­skor och fokusera på det som är vac­kert, sä­ger Lee Ming­wei.

Grupput­ställ­ning­en Ny­ma­te­ri­a­lism som Lee Ming­weis verk in­går i vi­sas mel­lan 5 september och 11 no­vem­ber, på fre­da­gar är det fri en­tré. Med ut­ställ­ning­en vill Magnus af Pe­ter­sens, cu­ra­tor och konst­halls­chef, upp­märk­sam­ma den sam­ti­da kons­tens öka­de in­tres­se för hant­verk.

– Var kom­mer det här ny­vak­na­de in­tres­set ifrån? Många får näs­tan all sin in­fo från da­to­rer och mo­bi­ler. Kanske sak­nar man nå­got mer nä­ra och tak­tilt, sä­ger Magnus af Pe­ter­sens och fort­sät­ter:

– Folk in­tres­se­rar sig mer för ma- te­ri­al och att världen ex­i­ste­rar ut­an­för vå­ra med­ve­tan­den. Man kan in­te be­hand­la jor­den hur som helst, det är en grön våg som går ge­nom kons­ten.

Det blir ett mö­te där bå­de den som läm­nar ett plagg och den som la­gar det är li­ka viktiga. Of­ta finns en vacker histo­ria bakom plag­gen.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

REPARERAR. Lee Ming­wei är ak­tu­ell med sitt verk ”The men­ding pro­ject” på Bon­ni­ers konst­halls nya grupput­ställ­ning. Ver­ket går ut på att la­ga klä­der. aLag­ning­en blir syn­lig och från var­je plagg dras en tråd till nå­gon av spo­lar­na på väg­gen.

Fle­ra and­ra konst­nä­rer stäl­ler ock­så ut på te­mat Ny­ma­te­ri­a­lism

OCK­SÅ PÅ KONST­HAL­LEN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.