Vallöf­te från M: Hår­da­re tag mot t-ba­ne­plank­ning

Vi i Vasastan - - Stockholm - Per Brandt

Höj­da bö­ter, fler kon­trol­ler och ge ord­ning­s­och spärr­vak­ter rätt att gri­pa de som väg­rar upp­ge sin iden­ti­tet vid bil­jett­kon­trol­ler. Mo­de­ra­ter­na i lands­ting­et går till val på att stop­pa fus­ket i kol­lek­tiv­tra­fi­ken.

Att för­sö­ka kom­ma åt de som in­te be­ta­lar och tju­vå­ker i kol­lek­tiv­tra­fi­ken har va­rit ett av må­len för lands­ting­et länge. De se­nas­te åren har ock­så kost­na­den för fus­ket, men mer be­hö­ver gö­ras tyc­ker Mo­de­ra­ter­na i lands­ting­et.

Där­för lan­se­rar de nu en rad nya in­sat­ser man vill gö­ra för att stop­pa fus­ket i kol­lek­tiv­tra­fi­ken om de vinner va­let, bland an­nat:

Höj­da bö­ter, max­be­lop­pet för vad det kos­tar att åka dit ut­an gil­tig bil­jett ska hö­jas till 2 800 kro­nor. Men par­ti­et vill på sikt även lag­stif­ta bort max­ta­ket.

Åter­falls-fus­ka­re ska be­ta­la mer, en­ligt en ”tred­je gång­en gillt”-prin­cip.

Fler bil­jett­kon­trol­ler,

spe­ci­ellt där fus­kan­det är som störst.

Tuf­fa­re tag mot or­ga­ni­se­rad plank­ning, par­ti­et vill för­länga pre­skrip­tions­fris­ten till läng­re än ett år.

Ord­nings- och spärr­vak­ter ska ha rätt att gri­pa per­so­ner som in­te vill upp­ge sin iden­ti­tet vid en bil­jett­kon­troll.

– Vi sö­ker väl­jar­nas stöd för fler bil­jett­kon­trol­ler, höj­da bö­ter, kraft­tag mot åter­falls­plan­ka­re och krav på skärpt lag­stift­ning. Tuf­fa­re tag mot fusk är och för­blir en vik­tig bygg­sten för en tryg­ga­re, bätt­re och rätt­vi­sa­re kol­lek­tiv­tra­fik, sä­ger tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M) i ett press­med­de­lan­de.

Tuf­fa­re tag mot fusk är och för­blir en vik­tig bygg­sten.

FO­TO: KARIN NILS­SON

FLER ÅT­GÄR­DER. Mo­de­ra­ter­na i lands­ting­et vill ge­nom­fö­ra fler åt­gär­der för att kom­ma åt fus­kan­det i kol­lek­tiv­tra­fi­ken om de vinner va­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.