Så för­de­las mak­ten ef­ter va­let

Vi i Vasastan - - Stockholm - Mim­mi Ep­ste­in

Ef­ter för­ra va­let för­hand­la­de ma­jo­ri­te­ten och op­po­si­tio­nen lätt bort Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, som in­te fick någ­ra man­dat i fack- och stads­dels­nämn­der­na.

I år kan det bli be­tyd­ligt krång­li­ga­re.

Nor­malt sett sker för­del­ning­en till sta­dens oli­ka fack- och stads­dels­nämn­der ge­nom för­hand­ling­ar mel­lan par­ti­er­na i kom­mun­full­mäk­ti­ge, KF. Till ex­em­pel har Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na inga man­dat i nå­gon nämnd idag ef­tersom ma­jo­ri­te­ten och op­po­si­tio­nen gick ihop och ak­tivt stäng­de ute par­ti­et över­allt. Sam­ti­digt har bå­de KD, C och Fi – som al­la var mind­re än SD i va­let 2014 – ett an­tal or­di­na­rie och er­sät­tar­plat­ser var.

– Det är så det har sett ut den här man­dat­pe­ri­o­den. Re­spek­ti­ve block har kom­mit över­ens och se­dan läg­ger val­be­red­ning­en ett för­slag som rös­tas fram i kom­mun­full­mäk­ti­ge, sä­ger Da­ni­el Björ­ke­gren på kom­mun­full­mäk­ti­ges och kom­mun­sty­rel­sens kans­li.

Men i år kan det bli an­norlun­da om SD väx­er från si­na sex man­dat och får minst nio i KF ef­ter va­let. Då är det möj­ligt för par­ti­ets le­da­mö­ter att krä­va ett så kal­lat ”pro­por­tio­nellt val­sätt”. Då sker för­del­ning­en av man­dat i pro­por­tion till re­spek­ti­ve par­tis an­del av rös­ter­na i kom­mu­nen.

Pro­por­tio­nellt val

För att ett ”pro­por­tio­nellt val­sätt” ska kun­na tilläm­pas mås­te ett visst an­tal när­va­ran­de le­da­mö­ter i KF be­gä­ra det en­ligt ett sär­skilt sy­stem. Da­ni­el Björ­ke­gren ger ett ex­em­pel.

– Säg att al­la 101 le­da­mö­ter är när­va­ran­de och ska rös­ta fram vil­ka som ska få ta plats i en stads­dels­nämnd där det ska va­ra 13 le­da­mö­ter. Då de­lar man 101 med 14 (1 ad­de­ras till näm­na­ren) och får kvo­ten 7,21. Se­dan run­dar man av upp­åt och får kvo­ten 8. Då be­ty­der det att om minst 8 le­da­mö­ter i KF vill ha ett ”pro­por­tio­nellt val­sätt” så blir det så.

Fat­tas ett så­dant be­slut ska var­je le­da­mot som är på plats i KF skri­va ner ex­akt vil­ka le­da­mö­ter de vill se i en viss nämnd. Se­dan räk­nas des­sa sam­man och plat­ser­na för­de­las ut­i­från de kan­di­da­ter som fått flest an­tal rös­ter.

Stor­le­ken har be­ty­del­se

Ju fär­re le­da­mö­ter en viss nämnd har desto fler i KF krävs det som be­gär ett ”pro­por­tio­nellt val­sätt” för att det ska ske. Det är allt­så tuf­fast att kni­pa plat­ser i de små nämn­der­na.

– Det är helt av­häng­igt hur många man ska väl­ja till re­spek­ti­ve nämnd. Val­re­sul­ta­tet av­gör, sä­ger Da­ni­el Björ­ke­gren.

För att ta plats i kom­mun­full­mäk­ti­ge be­hö­ver par­ti­er­na få över 3 pro­cent av rös­ter­na. Pro­cen­ten går in­te att en­kelt om­vand­la till man­dat.

FO­TO: ANDRE­AS JENNISCHE

FÖRHANDLINGSFRÅGA. Nor­malt sett sker för­del­ning­en till sta­dens oli­ka fack- och stads­dels­nämn­der ge­nom för­hand­ling­ar mel­lan par­ti­er­na i kom­mun­full­mäk­ti­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.