MP: Ge vålds­ut­sat­ta för­tur i bo­stads­kön

Vi i Vasastan - - Stockholm - Andre­as Jennische

Mil­jö­par­ti­et vill in­fö­ra en bo­en­de­ga­ran­ti för vålds­ut­sat­ta per­so­ner i Stock­holm. Ett lik­nan­de för­slag har kom­mit från Liberalerna.

Par­ti­et fö­re­slår att för­turs­sy­ste­met i bo­stads­kön ju­ste­ras på så sätt att vålds­ut­sat­ta som in­te har möj­lig­het att lö­sa sin egen bo­en­de­si­tu­a­tion ges bätt­re möj­lig­he­ter till en ny bo­stad och på så sätt kan läm­na en våld­sam re­la­tion.

– Ing­en vålds­ut­satt kvin­na ska tving­as till­ba­ka till en man där hon bli­vit miss­hand­lad, ba­ra för att det in­te går att hit­ta nå­got an­nat boende. Där­för vill vi nu in­fö­ra en bo­en­de­ga­ran­ti för vålds­ut- sat­ta. Vi fö­re­slår att möj­lig­he­ten att få för­tur i bo­stads­kön ska stär­kas vä­sent­ligt, sä­ger Åsa Lind­ha­gen (MP), socialborgarråd i ett press­med­de­lan­de.

Par­ti­et vill nu ge­nom­fö­ra ett an­tal änd­ring­ar av för­turs­sy­ste­met för att un­der­lät­ta för vålds­ut­sat­ta att få en ny bo­stad. Bland an­nat vill par­ti­et att hot­bil­den all­tid ska ut­re­das i sam­ar­be­te med so­ci­al­tjäns­ten och att skuld­sätt­ning in­te ska lig­ga till grund för av­slag.

Utö­ver det­ta vill även Mil­jö­par­ti­et slo­pa kra­vet på att en sö­kan­de ska ha bott i Stock­holm i minst två år för att kun­na ut­nytt­ja för­tu­ren.

Liberalerna har ti­di­ga­re lagt ett för­slag om att öron­mär­ka lä­gen­he­ter för vålds­ut­sat­ta per­so­ner. Lot­ta Ed­holm (L), op­po­si­tions­bor­gar­råd, ser dock med viss skep­sis på MP-ut­spe­let.

– Det mås­te byg­gas mer ge­ne­rellt än vad ma­jo­ri­te­ten gör i dag om vi ska få fler för­turslä­gen­he­ter lång­sik­tigt. Men vi har fö­re­sla­git att Stock­holms stad ska öron­mär­ka bo­stä­der till per­so­ner som ut­sätts för våld i nä­ra re­la­tio­ner, med må­let att det ska fin­nas en lä­gen­het för den som är i ett helt akut be­hov av skydd. Det har dock Väns­ter­par­ti­et har sagt nej till, den röd­grö­na ko­a­li­tio­nen är in­te sam­spelt, sä­ger Lot­ta Ed­holm.

SOCIALBORGARRÅD. Åsa Lind­ha­gen (MP) vill änd­ra för­turs­sy­ste­met i bo­stads­kön så att det blir lät­ta­re för vålds­ut­sat­ta att läm­na en då­lig re­la­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.