Larm om ar­bets­mil­jön i Nor­ra Tor­nen: Ohåll­bart

Utrym­nings­vä­gar och his­sar sak­nas. Ny­in­flyt­ta­de be­sö­ker vå­ning­ar som in­te är kla­ra. Bygg­ar­be­ta­re i Nor­ra Tor­nen slår larm om den ohåll­ba­ra ar­bets­mil­jön, av­slö­jar Tid­ning­en Bygg­nads­ar­be­ta­ren.

Vi i Vasastan - - Sidan 1 - Per Brandt

Bygg­ma­te­ri­al som mås­te slä­pas för hand i fle­ra vå­ning­ar då hiss sak­nas, inga utrym­nings­vä­gar och ny­in­flyt­ta­de bo­en­de på vå­ning­ar som in­te är kla­ra. Ar­bets­mil­jön vid Nor­ra Tor­nen får nu hård kri­tik, av­slö­jar Bygg­nads­ar­be­ta­ren.

De förs­ta lä­gen­hetskö­par­na har re­dan flyt­tat in i Oscar Pro­per­ti­es pre­stige­pro­jekt Nor­ra Tor­nen. Men sam­ti­digt på­går byg­get – och nu får ar­bets­mil­jön där hård kri­tik av­slö­jar Bygg­nads­ar­be­ta­ren som pra­tat med fle­ra av de som job­bar med byg­get.

De vitt­nar om ohåll­ba­ra ar­bets­för­hål­lan­den, bland an­nat:

En bygg­hiss sak­nas se- dan au­gusti, och ska gö­ra så till byg­get är klart i de­cem­ber. Det gör att bygg­nads­ar­be­tar­na be­hö­ver bä­ra allt bygg­ma­te­ri­al mel­lan vå­ning 25 till 37 ef­tersom de in­te får lag­ra bygg­ma­te­ri­al på vå­ning­ar­na.

Det sak­nas utrym­nings­vä­gar me­nar bygg­ar­be­tar­na, trap­pan är en­da al­ter­na­ti­vet vid en nödsi­tu­a­tion.

De som flyt­tat in an­vän­der sam­ma bygg­hiss som de som job­bar och tar sig upp till vå­ning­ar som in­te är kla­ra för att tit­ta på ut­sik­ten.

– Det är det ab­so­lut värs­ta byg­ge jag va­rit på nå­gon­sin, sä­ger Erik, en av fle­ra bygg­nads­ar­be­ta­re som Bygg­nads­ar­be­ta­ren va­rit i kon­takt med.

En an­nan bygg­nads­ar­be- ta­re är kritisk, då han me­nar att Oscar Prop­ter­ti­es ve­tat om att det skulle bli svårt att hin­na bli kla­ra i tid men än­då kör på med in­flytt­ning­en.

– Det känns in­te bra alls. Bygg­her­ren har bråt­tom ef­tersom det är ett pre­stige­byg­ge, men nu har det spå­rat ur helt. Den 27 de­cem­ber ska den sista hy­res­gäs­ten flyt­ta in. Nu är det september och de har flyt­tat in till vå­ning 6, det är 30 vå­ning­ar kvar. Du hör ju själv, sä­ger Filip till Bygg­nads­ar­be­ta­ren.

Tid­ning­en har sökt Pe­ter Kjell­gren, ent­re­pre­nad­chef på Oscar Pro­per­ti­es, för en kom­men­tar ut­an re­sul­tat. Filip och Erik he­ter egent­li­gen nå­got an­nat.

Bygg­her­ren har bråt­tom ef­tersom det är ett pre­stige­byg­ge, men nu har det spå­rat ur helt.

FO­TO: MIMMI EPSTEIN

SNART KLART. Hög­hu­set In­no­va­tio­nen ska va­ra helt klart men nu vitt­nar fle­ra bygg­ar­be­ta­re om tuf­fa ar­bets­vill­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.