Ny­gam­la hal­len väx­er fram

Re­no­ve­ring­en av Ös­ter­malms­hal­len går vidare. Vi ki­ka­de in och hit­ta­de en plats som sak­ta men sä­kert åter bör­jar lik­na en sa­lu­hall.

Vi i Vasastan - - Stockholm - Text: Jo­hann Ber­nö­vall | Fo­to: Jan­nie Flod­man Jo­hann Ber­nö­vall

Ös­ter­malmsnytt har un­der den grund­läg­gan­de re­no­ve­ring­en av Ös­ter­malms sa­lu­hall – el­ler Ös­ter­malms­hal­len som de fles­ta sä­ger – va­rit på be­sök två gång­er ti­di­ga­re: vå­ren 2016 och som­ma­ren 2017.

Nu i september 2018 gör vi vårt tred­je be­sök un­der det sto­ra och kom­plexa ar­be­tet med att re­no­ve­ra och sam­ti­digt åter­stäl­la den klas­sis­ka sa­lu­hal­len till hur den såg ut när den upp­för­des 1888. Och vid det här be­sö­ket kan man änt­li­gen sä­ga att det bör­jar lik­na en sa­lu­hall. Den väx­er bok­stav­li­gen fram med ett fär­digt vac­kert tack och må­la­de väg­gar som bör­jar anas bakom bygg­ställ­ning­ar­na. Gol­vet är dess­utom gju­tet och där un­der byggs en ny käl­la­re.

– I dags­lä­get går det fram­åt men om det blir klart un­der 2018 vå­gar jag in­te sva­ra på, sa Gun­nar Lind­wall till tid­ning­en vid be­sö­ket 2017. Han är ko­or­di­na­tor på Pro­jekt­by­rån som på Stock­holms stads upp­drag ar­be­tar med upp­rust­ning­en.

Han skö­ter pri­märt kon­tak­ten med bo­en­de run­tom­kring samt har en på­gåen­de di­a­log med hand­lar­na som idag hål­ler till i den till­fäl­li­ga sa­lu­hal­len på tor­get. Samt­li­ga som idag har verk­sam­het där ska flyt­ta till­ba­ka in i den ny­gam­la sa­lu­hal­len så fort den står klar.

Ny­öpp­ning 2019

Just när den står klar är nå­got som många und­rar. Idag kan vi kon­sta­te­ra att Gun­nar Lind­wall gjor­de rätt i att in­te spe­ku­le­ra kring om hal­len kun­de stå klar 2018. Så kom­mer det näm­li­gen in­te bli. I dags­lä­get sik­tar man på ny­öpp­ning ti­dig som­mar 2019. Oli­ka över­kla­gan i kom­bi­na­tion med att det är ”gam­la gre­jer” som man ar­be­tar med är or­sa­ken till de åter­kom­man­de för­se­ning­ar­na, sä­ger Gun­nar Lind­wall.

– Det har dykt upp ut­ma­ning­ar he­la ti­den vil­ket är na­tur­ligt när man ge­nom­för ett så­dant här pro­jekt i en gam­mal bygg­nad. Al­ter­na­ti­vet ha­de va­rit att bör­ja ar­be­tet me­dan det fort­fa­ran­de var verk­sam­het igång här in­ne, vil­ket ha­de va­rit väl­digt svårt, sä­ger han.

Det har dykt upp ut­ma­ning­ar he­la ti­den vil­ket är na­tur­ligt när man ge­nom­för ett så­dant här pro­jekt i en gam­mal bygg­nad.

KLAS­SI­KER. Pe­lar­na i ny­gam­la Ös­ter­malms­hal­len är ny­må­la­de i ori­ginal­fär­gen. He­la hal­len re­stau­re­ras till att ef­ter­lik­na ori­gi­na­let från 1888. MOGET RÅD BÄR GOD FRUKT. På väg­gen sit­ter må­la­de gam­la vis­doms­ord. ORI­GI­NAL. Den bru­na och grö­na fär­gen är sam­ma som den var på 1800-ta­let.

I käl­la­ren bygger man ytor för tillag­ning av va­ror­na som säljs up­pe i hal­len.

Ta­ket är fär­digt i nya Ös­ter­malms­hal­len.

Den mäk­ti­ga kloc­kan har fått sig ett an­sikts­lyft.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.