Jät­te­byg­ge med 300 bo­stä­der får nytt liv

300 bo­stä­der med hög­hus och bu­tikslo­ka­ler. Trots pro­blem med flyg­bul­ler job­bar sta­den nu vidare med bygg­pla­ner­na vid DN-skra­pan. Det kan på nytt öpp­na upp för be­tyd­ligt fler bo­stä­der i om­rå­det.

Vi i Vasastan - - Stockholm - Per Brandt

Runt 1 100-1 500 bo­stä­der, kon­tor och bu­ti­ker och ett hög­hus på runt 130 me­ter in­till DN-skra­pan.

Så såg sta­dens vi­sion ut för Ma­rie­berg när ar­be­tet drog igång 2012. Men re­dan året där­på la­des pla­ner­na på is. Or­sa­ken? Flyg­bull­ret från Brom­ma.

Men sta­den har, se­dan ett drygt år till­ba­ka, dra­git igång ar­be­tet igen då Swe­da­via med­de­lat sta­den att de ska by­ta ut sin flot­ta till mer tyst­låt­na plan.

Nu job­bar man med en ut- pe­kad plats, just tom­ten in­till DN-skra­pan där det idag bland an­nat är ett p-ga­rage. Pla­ner­na är att få till runt 300 bo­stä­der, bu­tikslo­ka­ler och för­sko­la.

Skarpt för­slag

Tan­ken från sta­dens si­da är att ta fram ett skarpt för­slag för den här plat­sen för att se om det får god­känt. Ett ja skulle in­ne­bä­ra en öpp­ning till att star­ta upp öv­ri­ga pla­ner i om­rå­det.

– Vi är in­tres­se­ra­de av att fort­sät­ta ar­be­tet med Ma­rie­berg trots att det finns en osä­ker­het om det kom­mer gå. Där­för vill vi få sa­ken prö­vad på en plats och har dra­git igång med ett de­talj­pla­ne­ar­be­te, sä­ger Ed­win Björ­ke­fall, pro­jekt­le­da­re för Ma­rie­berg på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret.

Ti­di­ga­re har stads­bygg­nads­kon­to­ret upp­gett att hög­hus-för­sla­get på 130 me­ter nob­bats och att det in­te går att byg­ga hög­re än DN-skra­pan.

För­sla­get man nu job­bar med in­ne­hål­ler fort­fa­ran­de ett hög­hus men hur högt det kan bli har in­te stu­de­rats när­ma­re nu, det är ett se­na­re jobb i de­talj­pla­ne­ar­be­tet en­ligt Ed­win Björ­ke­fall.

Sam­råd i vår

Men det är fort­fa­ran­de oklart hur myc­ket de nya flyg­pla­nen kom­mer att lå­ta. De upp­gif­ter­na skulle sta­den ha fått i vå­ras men de drö­jer. Ti­di­gast i vår kan det bli ak­tu­ellt med ett sam­råd.

– Plan­ar­be­tet på­går, med till ex­em­pel kul­tur­hi­sto­ris­ka ut­red­ning­ar och myc­ket an­nat men bul­ler­frå­gan är den vik­ti­ga och där är det svårt att gå vidare. Vi be­hö­ver få till­gång till upp­gif­ter om hur de nya pla­nen som ska tra­fi­ke­ra Brom­ma kom­mer på­ver­ka bul­ler­ni­vå­er­na. Först då kan vi gö­ra nya be­räk­ning­ar så vi vän­tar på de upp­gif­ter­na. Men det hjäl­per in­te med någ­ra på­tryck­ning­ar mot Swe­da­via för det lig­ger ut­an­för de­ras möj­lig­het att på­ver­ka, sä­ger Ed­win Björ­ke­fall.

”Många po­si­ti­va”

Skulle det vi­sa sig att bo­stä­der in­te fun­kar kan det bli ak­tu­ellt med kon­tor istäl­let, då sta­den gär­na ser att plat­sen ut­veck­las.

– Från ex­plo­a­te­rings­kon­to­rets si­da gör vi in­te de vär­de­ring­ar­na då vi in­te är mar­kä­ga­re. Men vad jag för­står så är många po­si­ti­va till bo­stä­der och det är det per­spek­ti­vet som har åter­upp­ta­gits. Vi sik­tar på bo­stä­der men det skulle ock­så kun­na bli kon­tor ef­tersom de har läg­re bul­ler­krav, sä­ger Ed­win Björ­ke­fall.

UILLUSTRATION: ROSENBERGS ARKITEKTER

VI­SIO­NEN. Lil­la bil­den vi­sar plat­sen som den ser ut idag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.