FÖLJ MED IN I NYA NA­TIO­NAL­MU­SE­UM

Ef­ter fem års re­no­ve­ring öpp­nar mu­se­et på Bla­si­e­hol­men igen. Så här blev det.

Vi i Vasastan - - SIDAN 1 - Elin Jons­son

Lör­dag den 13 ok­to­ber öpp­nar åter­i­gen Na­tio­nal­mu­se­um på Bla­si­e­hol­men.

Ef­ter fem år av re­no­ve­ring, 1,3 mil­jo­ner ar­betstim­mar och 1,2 mil­jar­der kro­nor är den kom­pli­ce­ra­de upp­rust­ning­en nu klar.

– Det är enormt svår att gö­ra den här ty­pen av re­no­ve­ring­ar ut­an att in­te ska­da nå­got an­nat i den 150 år g a mla bygg na­den. At t spränga loss ett helt golv på plan ett ut­an att för­stö­ra nå­got på plan två krä­ver en enorm nog­grann­het, sä­ger To­run Ham­mar, pro­jekt­ko­or­di­na­tor vid Sta­tens fas­tig­hets­verk.

Stör­re ljusin­släpp

En av de störs­ta för­änd­ring­ar­na i mu­se­et är ett stör­re ljusin­släpp och en ny pa­lett vars tan­ke är att lyf­ta fram kons­ten.

De ti­di­ga­re täck­ta fönst­ren som skyd­da­de kons­ten mot sol­ljus är ut­byt­ta till hög­tek­no­lo­gis­ka föns­ter som släp­per in ljus ut­an att ska­da.

Plats för mö­ten

Un­der tis­da­gens press­kon­fe­rens sä­ger över­in­ten­den­ten på Na­tio­nal­mu­se­um, Su­san­na Pet­ters­son, att mu­se­et ska va­ra en plats för me­nings­ful­la mö­ten mel­lan konst och män­ni­skor och att Na­tio­nal­mu­se­um ska vi­sa vägen och pra­ta om kons­tens historia ut­i­från vår sam­tid. Och att det verk­li­gen är ett mu­se­um för al­la.

– Den här gam­mal­mo­di­ga bil­den av ett ”dam­migt mu­se­um” stäm­mer in­te. Mu­se­et Vi vill dra in så många som möj­ligt. Stock­hol­ma­re, tu­ris­ter, konst­in­tres­se­ra­de, unga vux­na, al­la.

SÄG VAD DU TYC­KER!

STOCK­HOL­MDI­REKT.SE mås­te läm­na plats till al­la i sam­häl­let och att till­sam­mans med be­sö­kar­na stäl­la ak­tu­el­la frå­gor, sä­ger Su­san­na Pet­ters­son.

Hur ar­be­tar ni för att al­la ska kän­na sig väl­kom­na?

– Vi mark­nads­för oss som al­la and­ra fö­re­tag. Vi har ett bra brand – al­la vet vad Na­tio­nal­mu­se­um är. Vi vill dra in så många som möj­ligt. Stock­hol­ma­re, t uris­ter, konst­in­tres­se­ra­de, unga vux­na, al­la, sä­ger Su­san­na Pet­ters­son och tilläg­ger.

– Se ba­ra på helgens ver­nis­sa­ge­pro­gram då Tens­ta Go­spel Cho­ir kom­mer att upp­trä­da. Det som hän­der in­nan­för des­sa väg­gar ska även re­pre­sen­te­ra da­gens språk.

Pastel­ligt och in­klu­de­ran­de. Nu öpp­nar Na­tio­nal­mu­se­um igen ef­ter fem års re­no­ve­ring.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

UPPRUSTAT. Na­tio­nal­mu­se­um öpp­nar igen lör­da­gen den 13 ok­to­ber. Mu­se­et har va­rit stängt för all­män­he­ten i fem år för re­no­ve­ring. Ny färg­pa­let­ter på väg­gar­na ska lyf­ta fram kons­ten li­te ex­tra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.